I vår avsiktsförklaring står beskrivet att  ”vi  tillsammans ska enas om arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet”. En arbetsgrupp bestående av representanter från nio byggherrar i Sverige har arbetat med projektet och den 11 juni 2018 presenterades ett förslag.

Innehållet speglar hur byggherren genom delaktighet och engagemang kan bidra till och skapa förutsättningar för en säkrare arbetsmiljö. Genom att fokusera innehållet till planering, kravställning, uppföljning samt erfarenhetsåterföring tillgodoses samverkan genom hela projektprocessen och beskriver bland annat hur vi bättre kan använda oss av arbetsmiljöplan, projekttidplan och APD-plan som gemensamma verktyg för riskhantering.

Viss justering av innehållet kvarstår innan beslut om riktning skall tas till hösten och även kommunikations- och implementeringsplan tas fram. Det kommer att vara frivilligt att använda branschstandardens regler men för att uppmuntra till en säkrare arbetsplats kommer alla företag som väljer att använda sig av standarden att presenteras på Håll Nollans webbplats.

Senast uppdaterad