I Håll Nollans avsiktsförklaring står det beskrivet att vi ska ”identifiera och fylla de kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser”. Idag finns utbildningar för roller som t ex Bas P och Bas U, men vi vet att det saknas utbildningar för andra viktiga nyckelroller. En del befintliga utbildningar är förlegade och behöver utvecklas i takt med att även branschen har utvecklats.

Sedan september 2017 har en arbetsgrupp arbetat med att identifiera aktuella roller samt definiera kompetensbehovet för dessa. I juni 2018 presenterades ett förslag över vilka roller som det behövdes utbildningar och kompetensinsatser för och i vilken prioriteringsordning dessa skulle utvecklas. Fem förslag presenterades från VD-nivå ner till arbetsledare med säkerhetskultur, ledarskap och riskhantering i praktiken som gemensamma nämnare.

Under hösten 2019 fick vi se produkten av två av dessa insatser. Två viktiga utbildningar, som riktar sig direkt till ledare och chefer med ansvar kring säkerhetsfrågor, startades då upp:


Håll Nollans ledarskapsutbildning i säkerhetskultur för VDar

Det börjar med ledarskapet och det som ”sitter i väggarna”. En del i Håll Nollans avsiktsförklaring är att vi tillsammans vill skapa en säkerhetskultur och ett gemensamt ledarskap i branschen som bygger på att arbetsmiljö och säkerhet alltid har högsta prioritet.

Innehåll:

 • Ledningens roll och påverkan i säkerhetsarbetet
 • Säkerhetskulturen och dess komplexitet
 • Säkerhet och lönsamhet och sambandet dessa emellan
 • Vad finns att lära från andra säkerhetskritiska branscher
 • Verktygen för vägen till en god säkerhetskultur i din verksamhet och gemensamt i branschen

> Läs mer om utbildningen här


Håll Nollans byggherreutbildning: Före bygga - Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö

Under våren 2019 arbetade en projektgrupp i tätt samarbete med en referensgrupp i framtagningen av Håll Nollans Byggherreutbildning. Utbildningen syftar till att ge användaren ett ramverk för vad arbetet och ansvaret som byggherre innebär, med fokus på byggherrens möjlighet att skapa goda förutsättningar för en säker arbetsmiljö genom delaktighet och engagemang. Utbildningen hölls för första gången hösten 2019.

Deltagare i projektgruppen:

 • Malin Sävinger, Akademiska Hus
 • Anna Källgården, Stockholms Hamnar
 • Anette Sandén, Serneke
 • Daniel Möller, Trafikverket
 • Mathias Darnelius, Bonava
 • Ulf Lundström, Peab

Kursen genomförs i flera orter under hösten 2020. För mer information kring aktuellt kursutbud och anmälan, se vår > Kalender