Att bygga till en membranreningsanläggning på Himmerfjärdsverket är ett komplicerat projekt som krävt stort engagemang både från beställare och entreprenör. Genom tydlig samverkan redan från start har Veidekke och SYVAB inte bara byggt en reningsanläggning i världsklass – de har även gjort det på ett säkert och inkluderande sätt för alla inblandade och har dragit nytta av varandras kompetenser långt över de traditionella gränserna.

Att bygga ut ett av Sveriges största reningsverk med ett helt nytt reningssteg är ett utmanande uppdrag som Veidekke tagit sig an på ett sätt där man dragit nytta av beställarens kompetens och jobbat hårt med att alla ska känna sig sedda och behövda på arbetsplatsen.

Himmerfjärdsverket i Botkyrka kommun utanför Stockholm är Sveriges femte största reningsverk som hanterar 120 000 kubikmeter inkommande avloppsvatten varje dygn. För att uppfylla kommande EU-krav på utsläppen i Östersjön påbörjades 2019 bygget av en membranreningsanläggning i anslutning till befintligt reningsverk. I den första etappen har även den första av åtta reningslinjer i befintligt reningsverk byggts om – allt under befintlig drift av reningsanläggningen.

– Redan när vi skrev kontrakt var beställaren SYVAB mycket noga med att de ville jobba i en integrerad organisation, där vi drar nytta av varandras kompetenser. SYVAB har hög kompetens inom processrening men inte lika stor erfarenhet av att driva ett stort byggprojekt. Vi på Veidekke har byggkompetensen men inte lika stor erfarenhet av reningsprocesser. Det har varit viktigt för projektet att lära av varandra, förklarar Jenny Johansson, arbetschef på Veidekke och ansvarig för projektet.

Projektet har genomförts som en samverkansentreprenad med partneringupplägg. Från början efterfrågade SYVAB totalentreprenad, men fick tänka om efter att inte ha fått några anbud på det förfarandet och i stället satsa på en modell med ett djupgående och transparent samarbete med projektets bästa i fokus.

Unikt för samarbetet mellan beställare och entreprenör i just det här projektet har bland annat varit att man delat på vissa resurser, som kvalitetssäkring och tidsplanering, som har tagit ett helhetsgrepp och sett till projektets bästa.

Jenny Johansson, arbetschef, Veidekke

– Vi har plockat ut guldkornen från varje organisation och skapat en bra helhet. De viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med ett sådant här komplicerat projekt har varit att lyssna på varandra, förstå vilka behov som finns och hjälpa varandra, säger Jenny Johansson.

Hon är tydlig med att arbetsmiljöarbetet har fått ta tid och resurser. För att reningsverkets personal skulle känna sig trygga i området medan bygget pågick bjöds de in att följa med upp i en av kranarna för att se arbetsplatsen från det perspektivet. De fick också tydliga instruktioner om var de kunde röra sig tryggt på arbetsområdet för att göra sitt löpande arbete med provtagning och underhåll av anläggningen. SYVAB har lärts upp i att göra löpande arbetsberedningar och Veidekke har haft Bas-U-ansvaret.

– Vi har gett SYVAB viktiga redskap för att arbeta med sitt systematiska arbete i både den nya membranreningsanläggningen och i befintlig anläggning samtidigt som de bidragit med viktiga kunskaper för oss kring att arbeta i ett reningsverk, bland annat när det gäller utsättning för bakterier och säkerhetsrutiner om någon skulle falla i de djupa bassängerna, förklarar Jenny Johansson.

Projektet har även utmärkts av betydligt mer ”hjärta” än i många andra projekt. Varje medarbetare har fått en personlig introduktion på arbetsplatsen och det har skapat ett djupgående samarbete mellan alla som jobbat med projektet. Fokus har legat på att få alla att förstå att de är viktiga för projektet, känna sig sedda och uppskattade på arbetsplatsen. Det har gjort att de även känt ett ansvar för sin och andras arbetsmiljö och haft med sig ett säkerhetstänk i sitt dagliga arbete. Närmare 2 000 personer har varit inblandade under de fyra år som projektet pågått, som mest 180 personer samtidigt – och alla har hjälpts åt för att jobba säkert.

– När man lyckas få sidoentreprenörer att hjälpa varandra – då har man kommit väldigt långt i arbetsmiljöarbetet och det har vi lyckats med i det här projektet. Vi har pratat väldigt mycket om risker och det gjort att medvetenheten varit hög hos alla som jobbat med det här – och alla har ställt upp för varandra så att alla har kunnat jobba tryggt och säkert, säger Jenny Johansson.

Projektet har sedan starten haft fyra olyckor som rapporterats till Arbetsmiljöverket, dock ingen av allvarligare karaktär.

– Det var dels en fallolycka, en olycka med ett handverktyg och en olycka där en medarbetare sparkade in ett stag i benet under ett rivningsarbete. Naturligtvis har både jag och min organisation ställt oss frågan vad vi kunnat göra annorlunda för att det inte skulle ha behövt hända. Vi har utrett händelseförloppet noga, gjort tydligare arbetsbeskrivningar i ett av fallen och följt upp med de drabbade medarbetarna. Lyckligtvis mår alla bra idag är tillbaka i arbete, säger hon.

Ett viktigt beslut som haft betydelse för säkerheten på arbetsplatsen har varit att tillhandahålla all lyftutrustning, som saxliftar och pelarlyftkranar, till entreprenörerna samt att en och samma ställningsbyggare skött allt ställningsbyggande i projektet.

– Det har varit viktigt för att veta att vi har utrustning som vi vet är godkänd, besiktigad och avsedd för ändamålet. Den kontrollen hade vi inte kunnat ha på alla entreprenörers egen lyftutrustning, säger Jenny Johansson.

Hon är stolt och glad över nomineringen och den insats som alla medarbetare gjort för att ett så stort komplext projekt kunnat genomföras tryggt och säkert.

– Det är ett viktigt kvitto på att vi har lyckats med att få arbetsmiljöarbetet att genomsyra projektet på det sättet som vi önskade och att det haft betydelse för säkerheten på arbetsplatsen. Jag kommer ta med mig både det personliga engagemanget och vikten av förståelse för varandras arbetsmiljö mellan beställare och entreprenör, säger hon.

Publicerad
Senast uppdaterad