Projektet Stenportskolan Lidköping

Skanska

Motivering till nomineringen:

"Stenportskolan är ett projekt som arbetat stenhårt med säkerhetsarbetet och involverat alla i projektet och även engagerat skolans elever. Med en ren och snygg arbetsplats med bland annat markerade gångytor har en olycksfri arbetsplats skapats. För att skapa en bra start på dagen kördes morgongympa."


Berggruppen

NCC Industry

Motivering till nomineringen:

"Genom långsiktigt systematiskt arbete och samverkan mellan flera olika aktörer (kunder, chefer, yrkesarbetare etc.) har engagemanget för arbetsmiljöarbetet ökat inom Berggruppen. En av framgångsfaktorerna har varit ökad rapportering av både positiva och negativa observationer. Något som gett möjlighet till erfarenhetsåterföring mellan samtliga medarbetare, underlag för diskussion och kunskapslyft. Till grund för rapporteringen ligger bland annat gemensamma arbetsplatsbesök och dialoger där vägen mot så säkra arbetsmetoder som möjligt varit i fokus. Ett bra exempel på hur proaktivt arbete leder till att "hålla nollan".! "


Projektet Fredricelundsskolan Karlstad

Skanska

Motivering till nomineringen:

"Projektet Fredricelundsskolan har arbetat aktivt för att skapa en säker och skadefri arbetsplats från dag ett. De har lyckats skapa en arbetsplats där säkerhet och god arbetsmiljö har blivit ledord för hur man arbetar i projektet."


Projektteamet som jobbat med pilotprojekt nr 2 med mekaniserad bultsättning i nya tunnelbanans projekt Södermalm

Region Stockholm Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Motivering till nomineringen:

"Med stort engagemang och aktivt samarbete har beställare, entreprenör och maskinleverantör jobbat för att tillsammans ta reda på vilka förutsättningar som krävs inom människa, teknik och organisation för att få mekaniserad bultsättning att fungera i tunnelmiljö med bibehållen kvalitet och funktion. Det här är viktig kunskap för beställare och entreprenörer i nya tunnelbanans projekt – men kanske ännu viktigare för att infrastrukturbranschen ska kunna ta ett kliv fram och modernisera arbetssättet vid bultsättning.

Pilotprojektet har visat att det krävs stort engagemang hos de involverade för att få utväxling av arbetssättet. Teamet har ständigt ställts inför nya frågeställningar och förutsättningar. Det har ställt stora krav på samsyn, transparens, dialog och samarbete. Uppföljningen av kvalitet och framdrift och kontinuerlig dialog mellan samtliga inblandade har lett till snabb problemlösning med fokus på en störningsfri produktion. Det är en stor utmaning att lyckas genomföra dessa försök under pågående tunnelproduktion. Man har haft veckovisa möten med representanter från entreprenören, maskintillverkaren och byggledningen för att snabbt identifiera utmaningar och hjälpas åt att hantera dem."


Team Kusthöjden

Skanska

Motivering till nomineringen:

"Teamet på “Kusthöjden färdigställande” har utfört projektet på ett lyckat sätt där arbetsmiljö, störning för tredje man och ekonomi gått hand i hand. Kunden har varit nära produktionsteamet vilket avsevärt kortat ledtider för såväl arbetsmiljöfrågorna som andra frågor runt tekniskt utförande.

Projektet har haft en samarbetskultur där alla förslag har fått diskuterats och utvärderas utan att det legat någon värdering i roller eller befattningar från förslagsgivaren. Förslag på andra tekniska lösningar och arbetssätt har till stor del kommit från maskinister och yrkesarbetare som kan sina arbeten bäst. Beställaren har tagit dessa förslag tillbaka till projektörerna som då har resulterat i omprojekteringar med ambitionen att bidra till en säkrare arbetsmiljö i utförandet.

Vid tillbud har teamet fort meddelat beställaren som alltid kommit till platsen för att uppdatera sig om situationen samt att vara med i besluten kring hur de har gått vidare med de riskfyllda arbetsmomenten. De avvikelser som kommit upp på skyddsronder har hanterats omedelbart och därvid fört arbetsmiljöarbetet framåt.

Arbetsmiljömålet för projektet var noll olyckor vilket har uppnåtts tack vare ett proaktivt arbetsmiljöarbete i nära samarbete med kund."


Projekt B-700, byggnation av ny verkstad och justerverk på SCA:s sågverk

SCA och Peab Anläggning

Motivering till nomineringen:

"Teamet bakom samverkansprojektet B-700 (SCA & Peab) byggnation av ny verkstad och justerverk på SCA:s sågverk i Bollstabruk har lyckats skapa en säker arbetsmiljö.

Det har varit ett stort projekt med en stor andel utländsk arbetskraft, bland annat maskininstallatörer och elektriker, vilket ställt stora krav på arbetsmiljö och säkerhet eftersom säkerhetstänket skiljer sig mellan länder.

Från första början har säkerheten varit en grundläggande hörnsten i projektet, och vi har dagligen påmint alla medarbetare om att vara rädda om sig själva och andra, och att alla ska komma hem hela på kvällen.

Tack vare fokuset på säkerheten upplever vi att alla i projektet har tagit arbetsmiljön på stort allvar - det är inte längre bara något som står på ett papper, utan det har varit naturligt att utföra sitt arbete på ett sätt som minskar risken för skador och olyckor.

Under de tre år som detta projekt pågått har vi inte haft någon allvarlig olycka som inneburit sjukskrivning. Detta härrör vi till vårt dagliga säkerhetsarbete samt att vi genom ett mycket gott samarbete mellan parterna SCA och Peab skapat en arbetsplats där alla trivs och känner sig delaktiga - både i själva byggandet och i arbetsmiljöfrågorna."


Rosendals port

Skanska

Motivering till nomineringen:

"I Uppsala finns ett fantastiskt team på plats som bygger bostäder i den nya stadsdelen Rosendal. Här arbetar projektmedlemmar, både inhyrda och anställda, sida vid sida tillsammans med våra samarbetspartners för att på bästa sätt arbeta med delaktighet och efter de arbetssätt som Skanska lärt och beslutat om.
Det finns en tydlig systematik som ger en struktur i arbetsmiljöarbetet och som även bidrar till att driva önskade beteenden. Det ger förutsättningar för en trygg och säker resa genom hela projektet. Erfarenheterna från arbetsmiljöarbetet från detta projekt kommer att skapa värde i regionens fortsatta resa för säkra och skapa hälsosamma projekt!"


PEPT Skellefteå

Pept Oy Ab filial

Motivering till nomineringen:

"Under det senaste året har PEPT Skellefteå gjort stora framsteg inom arbetsmiljö och säkerhet. Ett steg i arbetet var införandet av veckovisa säkerhetskvarter, det har även lett till att alla värnat mer om sina arbetskamrater och att arbetsmiljöfrågor har fått större uppmärksamhet."


SIS Fräsverksamhet

Skanska Industrial Solutions

Motivering till nomineringen:

"Skanskas fräsavdelning har trots att de har fräslag och tjänstemän utspridda över hela Sverige skapat ett gemensamt engagemang och driv kring arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. De har fått upp rapporteringsgraden inom verksamheten så att ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas. De har bland annat en mötesstruktur som trots den geografiska spridningen fungerar och där alla kan delta i diskussioner kring åtgärder på arbetsmiljöproblem, de bygger om maskiner för att bli säkrare, de är nytänkande och tar fram prototyper på tekniska lösningar som inte finns i dagsläget. En väl fungerande verksamhet som arbetar kontinuerligt med sin riskhantering och ett klockrent val till Håll Nollans arbetsmiljöpris!."


Distrikt Mitt

Skanska

Motivering till nomineringen:

"Anledningen till att jag nominerar Betong distrikt mitt är på grund av att de fick mig som ny att känna tillhörighet och som om jag vore erfaren. Även om jag nominerar ett helt distrikt så känns det som ett team. Distriktet har en utstrålande sammanhållning och uppoffringar för varandras välmående är vanligt."


Avdelning VS Västerås

Bravida

Motivering till nomineringen:

"Teamet på Avdelning Västerås har jobbat aktivt med sin arbetsmiljö, man har bland annat stärkt säkerhetskulturen genom att på ett strukturerat sätt planlägga arbetsplatsbesök. De har även genomfört Safety walks för att uppmärksamma säkerhet, oftast utifrån en underentreprenörs position."


Nya Vård- och omsorgsboendet i Rinkeby

Micasa Fastigheter

Motivering till nomineringen:

"Projektet har skett i samverkansform där alla projektdeltagare varit delaktiga i planering, projektering och genomförande under 2,5 års tid. I projektet har det funnits en samverkansdeklaration med effekt- och projektmål och gemensam fortlöpande riskanalys som har varit en röd tråd genom hela entreprenadtiden. Yrkesarbetarna har gemensamt planerat arbetsinsatser för att optimera genomförbarhet och minimera risker och olyckor. Inga allvarliga incidenter eller olyckor under hela entreprenadtiden. Projektet har fortlöpande genomfört undersökningar om samverkansstatus där flertalet yrkesarbetare har nämnt att "det här är det bästa projektet de varit på". Noterbart är även att projektet har utförts inom ekonomiska ramar, tidplan och kvalitet."


Läs mer om > Håll Nollans arbetsmiljöpris