Teamet för Projekt Nya krav Himmerfjärdsverket

Veidekke Entreprenad, Syvab och Veitech

Motivering till nomineringen:

"Detta team har verkligen lyckats med ett proaktivt och strategiskt arbetssätt i ett stort och komplext projekt med många aktörer och mångs utmaningar. Arbetsmiljö och säkerhet är alltid högst på dagordningen och det är verkligen imponerande hur man tagit sig an alla utmaningar med arbetsmiljön i projektet! Alla lösningar och arbetssätt har man på ett involverande sätt med alla aktörer arbetat fram. Man har verkligen lyckats med att skapa en god säkerhetskultur som präglar alla inom i projektet!

Utmaningarna har varit många med t.ex. pågående drift dygnet runt samtidigt som om- och tillbyggnad utförs, arbeten i och vid pågående drift och reningsbassänger där förutom arbete på hög höjd och arbeten i vatten finns risker och utmaningar med bakterier och annan typ av smittspridning som kan utgöra hälsorisker. Många yrkesgrupper som arbetar samtidigt – yrkesgrupperna är inte vana att arbeta parallellt med flera andra yrkesgrupper eller på ett fast driftställe med pågående drift.
Stora tekniska installationer (rör, pumpar etcetera) både i om- och tillbyggnadsdelen, utförs parallellt med tunga anläggningsarbeten, husbyggnationer och installationsarbeten både fastighet och stora maskininstallationer – alla teknikslag påverkar varandras utförande. Till och med arbetsplatsens läge och utformning har tillfört en del utmaningar."


Teamet för att minimera risker för byggare, tredje man och störning för sjukhuset - Södersjukhuset

Locum AB

Motivering till nomineringen:

"På Södersjukhuset har teamet för att minimera risker för byggare, tredje man och störning för sjukhuset påbörjat identifiering av risker och planering av yttre- och inre logistik redan i planeringsskedet. De har också tagit fram en introduktionsutbildning för Entreprenörer och de har ett arbetssätt som i ett tidigt skede ser till att minimera störningar för byggare, verksamheten på sjukhus och 3:e man när det gäller byggnationer. De har också tagit fram ett arbetssätt som gör att de som arbetar ute på byggarbetsplatsen ska få en bra introduktion och välkomnande till arbetsplatsen."


Berggruppen

NCC Industry

Motivering till nomineringen:

"Det här är ett team som ständigt jobbar för en bättre och säkrare arbetsmiljö, både genom ett högt säkerhetstänk och en bra och positiv laganda. Det är en arbetsgrupp som har en utmaning med den spridda geografin för medarbetarna. Dom har trots detta en bra kommunikation mellan varandra genom digitala veckoträffar, veckobrev och flera årliga fysiska träffar. Inför arbetsmoment när det är dags för sprängning visas deras säkerhetstänk och tydliga kommunikation på en mycket bra nivå. Förutom en väl genomförd riskanalys och en tydlig kommunikation mellan varandra följer dom upp momentet direkt och eventuella förbättringar skrivs in en handlingsplan. Handlingsplanen redovisas sedan för alla medarbetare inom Berggruppen vid digitala veckomöten och åtgärderna ses till att vara genomförda inför nästa träff."


Team Helenedals förskola Hudiksvall

Skanska Sverige AB

Motivering till nomineringen:

"I Hudiksvall byggs nu Helenedals förskola, en av Skanskas konceptförskolor C. Förskolan kommer att stå klar hösten 2024.

Oavsett byggprojekt i vår bransch så behöver arbetsgivare arbeta för en mer inkluderande kultur för att välkomma och attrahera alla. Vi är otroligt stolta över våra kollegor på Helenedals förskola som på ett givet och självklart sätt lyckats bygga ett TEAM som gjort det möjligt att skapa en inkluderande, trivsam och säker arbetsmiljö för alla, oavsett anställd, leverantör eller besökare.

Omtanken och samarbetsviljan i hela gruppen är teamets främsta styrka och hjärtat att driva arbetet har en självklar plats hos ledningen. Någon machokultur existerar inte, här tar alla hand om varandra.

Projekt är välmående vilket betyder att det är lönsamt och att vägen fram är genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Ute på bygget möts vi av ordning och reda. Det finns gott om smarta, genomtänkta, lösningar som förbättrar arbetsmiljön och trivseln för alla på arbetsplatsen. Dessa smarta lösningar, stora som små, är goda exempel som inspirerar övriga projekt på Skanska Hus Norr. Förutom konkret beteende i vad som premieras, följs upp och kontrolleras skapas engagemang genom att få vara delaktig i forum och beslut. I det föds kreativitet och engagemang."


Regionchef Fredrik Indevall med team i anläggning Väst

Veidekke Entreprenad

Motivering till nomineringen:

"Vi arbetar i en riskfylld bransch där vi ofta pratar om hur vi ska arbeta för att minska antalet olyckor kopplat till den fysiska arbetsmiljön. Men arbetsmiljö handlar om mer än bara våra fysiska risker och att må bra och känna sig trygg på jobbet är en grundförutsättning för allt säkerhetsarbete.

Regionchef Fredrik Indevall och hans team är verkligen ett föredöme som genom stora och modiga satsningar gjort skillnad i arbetet med att höja medvetenheten och förstärka kunskapen kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i deras region. Ett stort kunskapslyft har genomförts och de har verkligen jobbat med att det ska nå hela vägen ut. Arbetet startades med att alla anställda, både tjänstemän och yrkesarbetare skulle utbildas för att öka förståelsen och få upp frågorna på agendan. Aktiviteter och dialog har genomförts i projekten där dessa, ibland svåra frågor har fått ta stor plats. Det var också en självklarhet att detta skulle göras tillsammans, prata om viktiga värdegrundsfrågor, både tjänstemän och yrkesarbetare. Det spelar egentligen ingen roll vad det handlar om, regionchef Fredrik är ett föredöme när det gäller involvering och samverkan vilket också präglar regionens arbete.

Resultatet och effekterna av detta arbete visar att det var helt rätt satsning att genomföra då man inom regionen idag vågar vara mer transparent och öppen kring frågor gällande bland annat kränkande särbehandling, arbetsbelastning och stress. Därför är det en självklarhet att nominera regionens arbete med Fredrik i spetsen som med sitt involverande ledarskap och modiga satsningar är en förebild i branschen!"


Projektledningen Trängslet

Skanska Sverige AB, Fortum Sverige AB samt Vattenrallarn AB

Motivering till nomineringen:

"Vi vill nominera projektledningen där vi renoverar dammen i Trängslet (Älvdalen) med Robin Einarsson och Jari Paananen i spetsen. Att Robin och Jari prioriterar säkerhet och allas välmående är något som märks direkt när man besöker detta projekt.

Vår beställare har säkerhet som högsta prioritering och det märks tydligt att ledningen har ett fint samarbete med beställaren där man möter deras krav och gärna gör det lilla extra.

I projektet har man otroligt genomarbetade arbetsberedningar med fokus på ett säkert genomförande. Projektet möter utmaningar som bla. vatten, slutna utrymmen, tunnlar under dammen, hotet att behöva evakuera snabbt om vattnet stiger, samt att det är långt för räddningstjänsten att ta sig fram om något händer.

Man har på eget initiativ genomfört nödlägesövning med kund och räddningstjänst där man iscensatte att en lastmaskin brann inne i en tunnel med två personer som inte kunde ta sig ut. Övningen genomfördes med fint resultat och goda lärdomar. Ledningen visade också på ett otroligt lugn och en kontroll i pressade situationer.

Både Robin och Jari visar ett stort intresse att hela tiden utvecklas och lära sig mer för att kunna utveckla projektet ännu mer med fokus på säkerhet, hälsa, engagemang och gemenskap.

Förutom det extraordinära arbetet som är direkt kopplat till projektet och kund visar ledningen på ett personligt engagemang för sina medarbetare.
Alla som arbetar i projektet veckopendlar, vilket gör att man umgås på kvällarna och har gemensamma aktiviteter där man bygger kamratskap.
Man lägger tid och personligt intresse på att få en god tillvaro där alla trivs och mår bra även när de är borta från sitt hem och sina familjer. Ett exempel på det, är när många spelade in en dans till sången Jerusalema och projektet tog in en lärare som lärde alla dansen efter arbetstid och som sedan spelades in på film."


Craftors projektteam i entreprenaden Beckomberga-Bredäng 400kV

Craftor och Ellevio

Motivering till nomineringen:

"Redan från uppstart fanns rutiner för arbetsmiljöarbetet, en inställning om att vi gör detta tillsammans och en vilja att arbeta säkert. Med ett löpande och ihållande riskarbete i hela kedjan från dagligt arbete med SJA, gemensamma skyddsronder med en öppen och ödmjuk inställning till allas olika kompetens, till regelbundna uppdateringar av hela projektets risker tillsammans med beställaren.

Projektet har genomgått flertalet Flying Audits (FA-arbetsmiljörevisioner) på olika platser och med olika fokus och har mottagits med stort engagemang från Craftors hela projektteam. Resultatet har blivit en ständigt nedåtgående trend i antal anmärkningar på FA, en ökning av rapporterade riskobservationer med konkreta lösningar (från många olika individer i teamet) och slutligen en resa som kröntes av resultatet Noll anmärkningar på Arbetsmiljöverkets revision av projektet.

Detta är ett team med en accepterande kultur där fokus ligger både på säkerhet OCH produktion. Där de lyssnar på varandra, kunden och andra parter samt jobbar för att tillsammans hitta de bästa lösningarna.

Ett team som ser säkerheten som en del av deras dagliga planering och arbete, och där alla hjälper till. De lägger fokus på de delar som de kan påverka/göra skillnad och hittar säkra lösningar där förutsättningarna inte är optimala. Kunniga, lyhörda, ödmjuka och villiga att lära och ta hjälp
Utmaningarna i projektet har varit många i detta oerhört komplexa projekt, med läggning av skyddsrör på sträckor om ca 1km/sträcka i urban miljö för att sedan dra kablar (40kg/m) genom när allt var igenlagt.

Projektet har innefattat allt från hög trafikbelastning i direkt anslutning till arbetsplatsen, djupa komplicerade schakter med drunkningsrisk och VA-arbeten, dålig mark, läckage från kringliggande ledningar med stor kapacitet, anslutning till sjökablar i Mälaren och många intressenter i området."


Fräsavdelningen på Skanska

Skanska Industrial Solutions

Motivering till nomineringen:

"Jag nominerar detta team därför att de tack vare sitt engagemang och vilja att bli bättre inte accepterade att fortsätta göra som man alltid gjort, utan helt enkelt konstruerade en ny modell av sopskopa för att eliminera risken med backande fordon helt. Denna risk är inte unik för Skanska utan finns hos övriga företag som utför asfaltsarbeten och den nya modellen av skopa kommer kunna spridas utanför Skanska för ökad säkerhet hos andra verksamheter.

Bakgrund: År 2020 skedde en allvarlig olycka då sopmaskin backade in i fräs där en medarbetare satt och blev klämd mellan maskinerna. Trots ihärdigt arbete med nya rutiner, system som stannar maskin vid hinder fortsatte backincidenterna att ske då sopskoporna som de är utformade idag kräver att maskinen kör bakåt vid uppsopning av fräsmassor. Tjänstemännen på avdelningen sökte på marknaden efter framåtsopande skopor men de som finns på marknaden är inte anpassade till fräsverksamhet.

Under sommaren 2022 började de två produktionscheferna på varsitt håll att tillsammans med externa mekaniker konstruera två varianter av framåtsopande skopor. Under asfaltssäsongen 2023 har dessa testats skarpt ute i produktion av fräslagen och justerats allteftersom problem och önskemål dykt upp."


Projekt Pumpstation P40

NCC Sverige AB samt Luleå miljöresurs AB

Motivering till nomineringen:

"Projektet är gott exempel på hur man med ordning och reda, struktur och ett gott inkluderande ledarskap kan skapa en säker arbetsplats. Projektet använder sig av site introduction för en smidig inkludering och introduktion till arbetsplatsen. All personal på projektet, både NCC och UE, har genomfört den digitala inskrivningen.

Projektet genomför varje vecka planeringsmöte där samtlig personal, tjänstemän och yrkesmedarbetare deltar.

Mycket bra ordning och reda ute på arbetsplatsen och på lagerytor."


BAMS Vattenfall-team

BAMS AB

Motivering till nomineringen:

"Ning och Leopold har på separata håll men tillsammans avsevärt förbättrat arbetsmiljön och säkerhetskulturen på Vattenfalls anläggning i Drefviken och det projekt som Vattenfall bedriver för förnyelse av fjärrvärme.

Ning har med sin långa erfarenhet och brinnande intresse för arbetsmiljöregler fått anläggningen att höja sin nivå på arbetsmiljöarbetet samt att av mätningar gjorda av Vattenfall har det konstaterats att Ning varit en stor bidragande orsak att alla mätningar har ökat i positiva resultat sedan hon började där.

Leopold har i sin roll som HSE-Manager lyckats skapa en varm och transparent relation mellan beställare och leverantör. Han personifierar att arbeta med arbetsmiljö och nå fram budskapet genom att bygga relationer och arbeta utifrån BBS. Tack vare Leopolds arbete har han efter endast 2 månader i projektet fått chansen att åka med Vattenfall till deras anläggningar i Holland och där samverka med en global HSE-grupp inom vattenfall som arbetar med BBS.

Det kan kännas pretentiöst att nominera personer från sin egen organisation men dessa två stjärnor förtjänar all uppmärksamhet för deras otroliga, aldrig sviktande arbete för att förbättra arbetsmiljön."


Projekt Njurundakusten VA-arbeten

NCC Sverige AB och MittSverigeVatten & Avfall

Motivering till nomineringen:

"Projektet är gott exempel på hur man med ordning och reda, struktur och ett gott inkluderande ledarskap kan skapa en säker arbetsplats.
De har jobbat med väl utförda arbetsberedningar.

Tydliga beskrivningar på genomförande med hänsyn till kvalitet, miljö och arbetsmiljö/säkerhet. Gott arbetsklimat och god stämning mellan NCC's projektteam och beställaren. Bra exempel på väl dokumenterade egenkontroller. Tydlig ansvarsmatris."


Projektteamet för projekt Tullgarnsbron E02

NCC AB Infrastructure, Uppsala kommun och Forsen projektledning

Motivering till nomineringen:

"Teamet har bedrivit sitt projekt i en besvärlig miljö med bussar, ambulanser, idrottare och intilliggande större projekt och i direkt närhet till Sveriges bandymecka Studenternas i Uppsala.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete där alla oavsett befattning och roll är engagerade och motiverade som spred en glädje för alla att komma till jobbet varje dag. Teamet har varit engagerat i daglig säkerhetsgenomgång och arbetat aktivt med riskobservationer - likväl positiva som negativa - och trots stora utmaningar så arbetade alla varje dag med ett leende på läpparna.

Ett aktivt skyddsombud, ordning och reda och bra dialog med beställare och övriga parter runt projektet gav projektet den energi som krävs då man står inför stora utmaningar. Exempel på stora utmaningar utöver en tuff trafikmiljö: mycket djupa schakter, läktare för SM-finalen i bandy som skulle byggas upp mitt i arbetsområdet samt samordning med intilliggande viktiga projekt, samt många boende och andra nyfikna skulle också hanteras som delar i arbetsmiljöarbetet.

Ett solklart projekt att nominera som även kommer sprida sitt arbete till NCC:s stora verksamhet."


Byggnadsfirman Otto Magnusson

Motivering till nomineringen:

"För att både Otto M och Granitor har ett 0 vision ute på projektet Fyrtornet Malmö. Alltid städat och skyddsronder."


Produktionsledningen för projekt Backa 107

Skanska Sverige AB och Skanska Fastigheter

Motivering till nomineringen:

"Produktionsledningen har medvetet arbetat med ledarskapet för att skapa en bra säkerhetskultur. De har haft ett tätt samarbete med beställaren som har varit starkt engagerade och stöttande i arbetet. Tillsammans har man byggt ett starkt team vilket har resulterat i att alla UE är personligt involverade för att skapa en bra arbetsplatskultur.

Exempel på vad de gör:

  • Utöver den digitala arbetsplatsintroduktionen har PC valt att ha en personligt möte med alla personer som skrivs in på arbetsplatsen. Detta skapar en gemenskap och underlättar vid ev. frågeställningar under projektets gång.
  • Varje morgon samlas alla för en gemensam genomgång för att informera varandra om framdrift och för att undvika produktionsstopp under dagen.
  • Alla arbetsberedningar finns anslagna så att det snabbt går att gå igenom dem med ev. nytillkommen personal eller om något behövs revideras."

Team Strandviolen

JM AB och JM Entreprenad

Motivering till nomineringen:

"Genom ett kommunikativt och inkluderande ledarskap lyckas man få yrkesgrupper att jobba tillsammans och med varandra på ett unikt sätt.

Risker uppstår ofta mellan yrkesgrupper och genom att inkludera alla och se till att alla har information om vad som ska hända under dagen får man ett samarbetsklimat där alla hjälps åt och drar åt samma håll.

Arbetstagarnas kompetens tillvaratas och gemensamt hittar man de bästa och säkraste lösningarna. Det här teamet har fantastiska resultat på säkerhetsmätningar (centralt genomförda och annonserade arbetsmiljörevisioner) och proaktivitetsindex (antal riskobservationer delat på olyckor och tillbud) men leverar också kvalitet på toppnivå, vilket visar att allt hänger ihop. Sammanfattningsvis så omsätter det här teamet psykologisk trygghet till en trygg och säker arbetsplats i praktiken."


Läs mer om > Håll Nollans arbetsmiljöpris