Håll Nollans vision är att alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag. När färdplanen 2030 togs fram definierades visionen, det övergripande målet: Noll olyckor på bygg- och anläggningsplatser och delmål. Färdplanen definierar också de fyra fokusområden som Håll Nollans utvecklingsarbete drivs inom: Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Gemensamma arbetssätt och Engagerad beställare. Kopplat till våra fokusområden finns även åtgärder och effektmål definierade i färdplanen.

Till färdplanen tas olika typer av planer och material fram. Alla sådana dokument kommer att göras tillgängligt nedan.


Aktivitetsplan med bilaga

Aktivitetsplan Håll Nollans fokusområden

Färdplanens effektmål och åtgärder beskriver ”Hur ser det ut när vi har lyckats” och ”vad ska vi göra för att nå dit". För att konkretisera och kunna prioritera åtgärder samt föra en dialog med Håll Nollans medlemmar, har en Aktivitetsplan för Håll Nollans fokusområden tagits fram. För respektive fokusområde finns en kortare inledning samt en beskrivning av ett antal aktiviteter inom området.

Bilaga aktiviteter över tid

Till aktivitetsplanen finns en bilaga, Aktiviteter över tid, som beskriver ”när” i tid, under perioden fram till 2030, dessa aktiviteter är tänkta att genomföras. En årlig översyn av denna tidplan genomförs inför genomförandet av den årliga verksamhetsplanen.