Föreningen bakom Håll Nollan heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Med byggbranschen menar vi inte bara byggföretag utan alla företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt.

Vi som har varit med och startat föreningen är 13 aktörer som på olika sätt är involverade i ett byggprojekts olika faser, både entreprenörer och byggherrar. Vår förhoppning är att många fler företag och organisationer ska vilja vara med. Gå till fliken Medlemskap för att läsa mer hur ditt företag eller organisation kan ansluta sig.

Vår vision är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser!

Vårt utvecklingsarbete inom intresseområdena ”Kunskap och kompetens” samt "Gemensamma arbetssätt och standarder” drivs av tre projektgrupper med representanter från våra medlemsorganisationer. Du kan läsa mer om detta arbete under Branschstandard byggherre, Branschstandard entreprenör samt Utbildning – viktiga nyckelroller.


För att uppnå vår vision har vi gemensamt kommit överens om att arbeta med fyra huvudsakliga intresseområden:

 • Ledarskap och kultur
  Att tillsammans skapa en kultur och ett ledarskap som bygger på att arbetsmiljö och säkerhet alltid har högsta prioritet.

 • Kunskap och kompetens
  Att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i branschen, samt att identifiera och fylla de kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser.

 • Gemensamma arbetssätt och standarder
  Att tillsammans enas om arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet, samt komma överens om vilka nyckeltal som ska mätas.

 • Kravställare som beställare
  Att tillsammans arbeta för att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en självklar parameter i anbuds- och upphandlingsprocessen, samt att ställda krav följs upp rigoröst.

Avsiktsförklaring

Ensam är inte stark. Om vi ska kunna förändra behöver vi hjälpas åt. Därför ställer sig varje medlem bakom vår gemensamma avsiktsförklaring.

> Ta del av vår avsiktsförklaring


Publicerad
Senast uppdaterad