Föreningen bakom Håll Nollan heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Det som Håll Nollan definierar som bygg- och anläggningsbranschen utgörs av de olika organisationer som beställer, planerar, projekterar och genomför ett byggnads- och anläggningsarbete. I branschen inkluderas alla typer av projekt, oavsett om det är ett stort eller ett litet projekt, ny- eller ombyggnad eller om arbetet sker i samband med reparation eller underhåll.

Vi som har varit med och startat föreningen är 13 aktörer som på olika sätt är involverade i ett byggprojekts olika faser, både entreprenörer och byggherrar. Vår förhoppning är att många fler företag och organisationer ska vilja vara med. Gå till fliken Medlemskap för att läsa mer hur ditt företag eller organisation kan ansluta sig.

Vår vision

Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag.

Vårt utvecklingsarbete inom fokusområdena ”Kunskap och kompetens” samt "Gemensamma arbetssätt” drivs av tre projektgrupper med representanter från våra medlemsorganisationer. Du kan läsa mer om detta arbete under Branschstandard byggherre, Branschstandard entreprenör samt Utbildning – viktiga nyckelroller.


För att uppnå vår vision har mål och delmål definierats för vårt arbete. Noll olyckor på bygg- och anläggningsarbetsplatser är målet. För att nå målet har Håll Nollan satt utmanande och tydliga delmål för sitt arbete. Delmålen går ut på att minska antalet allvarliga olyckor och att Håll Nollan ska växa genom fler medlemmar.

Håll Nollan har valt att dela upp sitt arbete i fyra fokusområden som i sin tur har definierade effektmål som vi arbetar mot.

 • Ledarskap och kultur
  Att tillsammans skapa en kultur och ett ledarskap som bygger på att arbetsmiljö och säkerhet alltid har högsta prioritet.

 • Kunskap och kompetens
  Att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i branschen, samt att identifiera och fylla de kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser.

 • Gemensamma arbetssätt
  Att tillsammans enas om arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet, samt komma överens om vilka nyckeltal som ska mätas.

 • Engagerad beställare
  Att tillsammans arbeta för att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en självklar parameter i anbuds- och upphandlingsprocessen, samt att ställda krav följs upp rigoröst.

Färdplan

Ensam är inte stark. Om vi ska kunna förändra behöver vi hjälpas åt. Därför ställer sig varje medlem bakom vår gemensamma färdplan.

> Ta del av vår färdplan


Publicerad
Senast uppdaterad