Datum:
Plats:
Digitalt via teams

Ingen ska skadas eller drabbas av sjukdom på grund av sitt arbete. Detta ställer krav på genomtänkt utformning av brandskyddet och utrymningssäkerhet under byggtiden för tunnel eller andra undermarksanläggningar. Syftet med handboken är att tydliggöra vilka krav som ställs på brandskydd under byggtiden, samt ge exempel på vanliga brandrisker och förslag på hur dessa kan hanteras. Handboken är avsedd att användas som vägledning och inspiration vid planering, projektering, genomförande, samt utbildning och övning med fokus på brandsäkerhet.

Med undermarksanläggning menas här väg-, järnväg-, vatten-, avlopps- kabel- och distributionstunnel, bergrum och slutförvar. Handboken omfattar inte gruva, byggnader ovan mark, eller brandskydd i färdigställd anläggning. Under detta webbinarum ges möjlighet att ställa frågor direkt till Jonatan samt komma med feedback för fortsatt utveckling.

Initiativtagare till handboken var Trafikverket genom TUSC (Tunnel and Underground Safety Center).

Föreläsare

Jonatan Gehandler, forskare på RISE, Sveriges forskningsinstitut
Jonatan jobbar med brandsäkerhet och riskhantering. Främst inom tunnlar och andra undermarksanläggningar, samt med nya energibärare för fordon.

Vem riktar sig webbinariet till?

Det här webbinariet håll för Håll Nollans medlemmar och vänder sig till byggherrar, projektörer och entreprenörer och riktar sig till dig som på något sätt är involverad i planering, projektering och byggnation av undermarksanläggningar.

Publicerad
Senast uppdaterad