Framförallt presenterades och diskuterades en av de viktigaste punkterna i vår avsiktsförklaring att  ”vi  tillsammans ska enas om arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet”. Tre arbetsgrupper har sedan september 2017 arbetat med projektet:

  • Standard Byggherre
  • Standard Entreprenör
  • Förslag på vilka roller där kompetensen behöver höjas

Innehållet i branschstandard för Byggherre speglar hur byggherren genom delaktighet och engagemang kan bidra till och skapa förutsättningar för en säkrare arbetsmiljö. Genom att fokusera innehållet till planering, kravställning, uppföljning samt erfarenhetsåterföring tillgodoses samverkan genom hela projektprocessen och beskriver bland annat hur vi bättre kan använda oss av arbetsmiljöplan, projekttidplan och APD-plan som gemensamma verktyg för riskhantering.

I underlaget för branschstandard för Entreprenörer presenterades förslaget utifrån fyra riskområden: Arbete på höjd, Lyft, Schakt samt Transporter och maskinrörelser. Underlaget innehåller även gemensamma arbetssätt kring Riskhantering (arbetsberedning), Gemensam säkerhetsintroduktion samt Personlig skyddsutrustning.

Gällande förslaget för kompetenshöjning presenterades vilka roller som det behövs utbildningar och kompetensinsatser för och i vilken prioriteringsordning dessa ska utvecklas. Fem förslag presenterades från VD-nivå ner till Arbetsledare med säkerhetskultur, ledarskap och riskhantering i praktiken som gemensamma nämnare.

Av 51 inbjudna så deltog 21 st vilket procentuellt är en halvering jämfört med höstens chefsmöte. Om vi utgår från deltagarnas åsikter så fick standarden för byggherre samt förslag på roller som behöver kompetenshöjas godkänt, medan det var väldigt blandade åsikter kring standarden för entreprenörer.

Viss justering av innehållet kvarstår innan beslut om riktning skall tas till hösten och även kommunikations- och implementeringsplan tas fram. Det kommer att vara frivilligt att använda branschstandardens regler men för att uppmuntra till en säkrare arbetsplats kommer alla företag som väljer att använda sig av standarden att presenteras på Håll Nollans webbplats.

Publicerad
Senast uppdaterad