Sedan 2019 har Håll Nollan delat ut ett årligt arbetsmiljöpris till ett team som gjort skillnad i det som ligger organisationen allra varmast om hjärtat – att alla ska komma hem friska och oskadda från jobbet varje dag. Förra året vann elnätsbolaget Ellevio som lyftes fram av juryn som ett praktexempel på hur en beställare ska vara. De sjösatte ett omfattande säkerhetsprogram efter en tragisk olycka 2017 för att vända en negativ olyckstrend och har lyckats med ett mycket gott resultat. Till årets pris fick Håll Nollan in 22 nomineringar och bland dessa har nu tre finalister utsetts.

– Det har som vanligt varit ett svårt urvalsarbete för arbetsmiljöprisgruppen. Vi har fått in många nomineringar som har varit väldigt bra. Jag är glad över att det finns en så stark viljeinriktning att förändra och förbättra när det gäller arbetsmiljö och säkerhet. Vi har tre mycket värdiga team i årets finalister, säger Håll Nollans vd Ulrika Dolietis.

De tre finalisterna till Håll Nollans arbetsmiljöpris 2022 är: Bolidens och Skanskas rivning av en invallningsdamm vid Långdalsgruvan i Västerbotten, Vasakronans projekt Sergelgatan i Stockholm och Geoteknikteamet på Skanska i Göteborg.

Rivningen av Långdalsgruvans invallningsdamm i Skellefteälven klassades som ett högriskprojekt av Boliden med stora utmaningar både miljö- och arbetsmiljömässigt.

Dammen byggdes i början av 1990-talet. När gruvdriften lades ner 1999 vattenfylldes dagbrottet och i och med rivningen av invallningsdammen som hörde till dagbrottet har Skellefteälven återställts till sitt ursprung. På grund av alla risker som fanns i projektet valde Boliden att engagera sig utöver det vanliga kring arbetsmiljö- och miljöfrågor i projektet. I anbudsskedet skulle entreprenörerna lämna en genomförandeplan och de som inte ansågs hantera riskerna tillräckligt väl valdes bort redan här. Flera anbudslämnare intervjuades innan uppdraget slutligen gick till Skanska, som fick högst poäng vid bedömning av miljö och arbetsmiljö.

– Vi hade stora schakter nära vatten med branta slänter och jobbade stundtals i kraftigt strömmande älvvatten. Vattnet fick inte grumlas eftersom det kunde påverka både djur och växter i älven. Lösningen blev att placera siltgardiner område för område i dammen, eftersom den kraftiga strömmen lätt slet sönder geotextilen annars, förklarar Skanskas produktionschef Marcus Jonsson.

Marcus Jonsson, Skanska

Enligt både Skanskas Marcus Jonsson och Bolidens miljöansvarige Andreas Vallmark var det ett tätt samarbete mellan beställare och entreprenör som var avgörande för att lyckas med projektet. Det har funnits ett tydligt stöd från båda håll kring vikten av att arbetet utfördes säkert – arbetsmiljö har fått gå före ekonomi.

Boliden och Skanska satt tillsammans vid arbetsplatsen och problemen kunde lösas direkt på plats. Boliden genomförde ett gediget förarbete med tydliga riskanalyser och kravställningar på entreprenörer och den arbetsmiljöplan som Boliden satt ihop har Skanska i princip kunnat använda som en checklista. På daglig basis under produktionen löste man problemen direkt med snabba beslut och öppna kort från båda håll. Boliden bjöd även in Skanska att delta i deras säkerhetskulturutbildning.

Andreas Vallmark, Boliden

– Vi och Skanska matchade varandra väldigt bra och tänker lika kring säkerhet, det gjorde det lättare att hålla ett gemensamt fokus och målsättningar, säger Andreas Vallmark.

– Det var en stor fördel för oss att finnas så nära produktionen. Det ställer högre krav på oss som beställare att jobba på det här sättet, men vi får också ett bättre slutresultat och en säker arbetsplats, tillägger han.

Båda två är mycket stolta över att vara en av finalisterna till arbetsmiljöpriset och ser fram emot att få jobba tillsammans på liknande sätt i framtiden.

Nästa finalist är Vasakronan och projekt Sergelgatan. Vasakronan är beställare av den stora ROT-renoveringen av Sergelgatan som pågått sedan 2019. Projektet omfattar cirka 42 000 kvadratmeter som omvandlas till moderna butiks-, restaurang- och kontorslokaler med ett färdigställande till hösten 2022. Samtidigt ska befintliga hyresgäster vara kvar i fastigheten under renoveringen och inte störas. Vasakronan ställer hårda krav på säkerhet. Inget projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet. Detta gäller inte bara på byggarbetsplatsen utan innefattar även tredjeman, i detta fall såväl fastighetens hyresgäster som tunnelbaneresenärer och förbipasserande på Sveavägen, Sergelgatan och Hötorget.

– Redan från start har vårt fokus legat på arbetsmiljö. Vi har, utöver Bas-U, tillsatt en extra resurs som jobbat på heltid enbart med arbetsmiljöfrågor samt en kommunikatör som sköter kommunikation och samordning med hyresgäster och tredjeman, berättar Fernando Öberg, projektchef på Vasakronan.

Tidigt i projekteringen lyftes arbetsmiljöaspekter in. Under programhandlingsskedet inventerades miljöfarliga ämnen och entreprenörer, platschef och Bas-U har deltagit i såväl planering som projektering av riskfyllda arbetsmoment. Vasakronan har även tydligt visat sitt engagemang i arbetsmiljöfrågor genom att bland annat löpande delta i skyddsronder och har på eget initiativ bjudit in både Arbetsmiljöverket och fackliga organisationer för att gemensamt arbeta med arbetsmiljön i projektet och diskutera förbättringspotential.

Fernando Öberg, Vasakronan

– Vi vill visa att vi verkligen bryr oss, säger Fernando Öberg.

Projektet utmärks av hög komplexitet med mycket oförutseddhet som lett till att avspärrningar och säkerheten i princip dagligen har fått planeras om. Utmärkande är också komplex tungrivning, mycket asbest, provisoriska installationer och en uppbyggnad av fastigheten som liknar en labyrint vilket gjort det svårt att överblicka vissa ytor. Det gjorde också att yrkesarbetare inte fick arbeta ensamma på vissa ytor eftersom en eventuell olycka inte skulle upptäckas av andra i produktionen.

Dessutom har en stor del av projektet genomförts under pandemin. Vasakronan har löpande vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning, men drabbades ändå av ett covid-utbrott på arbetsplatsen som gjorde att produktionen fick stängas ner i tre veckor och cirka 350 personer skickades hem. Både innan, under och efter utbrottet genomförde Vasakronan storskaliga covid-testningar av alla yrkesarbetare på arbetsplatsen och satte upp rutiner för dessa. Samtidigt såg man till att utökad städning och sanering genomfördes.

– Jag är imponerad över alla i projektteamet och hur vi fick ihop nedstängningen samt de snabba beslut som krävdes i samband med detta. Ett välfungerande samarbete där vi som beställare varit engagerad och stöttat entreprenörerna - och vice versa - där det har behövts har varit en av framgångsfaktorerna för projektet, menar Fernando Öberg.

Att vinna Håll Nollans arbetsmiljöpris skulle vara som en omfamning till alla som jobbar med projektet beskriver Fernando.

– Håll nollans arbetsmiljöpris skulle betyda jättemycket för hela projektteamet, det är en stor ära redan att vara en av finalisterna. För oss på Vasakronan är det en bekräftelse på att vi jobbar med rätt saker, säger Fernando Öberg.

Den tredje och sista finalisten är Geoteknikteamet på Skanska i Göteborg. De utvecklar inte bara rutiner och praxis för sig själva inom Skanska, utan är även med och initierar samt driver arbetet för hela branschen. Ett sätt att höja den geotekniska kompetensen i branschen – för såväl tjänsteman som ute i produktionen – är genom lättillgängliga handböcker. I samband med en tragisk dödsolycka konstaterades en generell kompetensbrist kring säkra och stabila schakter i branschen. Detta ledde till att Skanskas geoteknikteam valde att driva fram och engagera sig i en omarbetning av handboken ”Schakta säkert” tillsammans med SGI – som numera är att anse som branschpraxis. Nu är nästa handbok som Geoteknikteamet varit delaktiga i på väg. Den handlar om säker uppställning av tunga maskiner, där man också funnit en kunskapslucka i byggbranschen, vilket lett till flera olyckor med välta pålkranar. Den nya handboken lanseras i maj i år. Även denna görs i samarbete med SGI. Utöver nämnda handböcker är teamet involverade i arbetet kring spontdimensionering och nya Europastandarder.

Cecilia Edmark, Skanska

Teamet identifierade också vilka kompetensutvecklingsbehov som fanns hos produktionspersonalen på Skanska och utifrån dessa har interna utbildningar tagits fram och genomförts. Med bättre geoteknisk kompetens i produktionsleden tas färre risker kopplat till geoteknik. Till följd av ökad förståelse hör produktionen oftare av sig till geoteknikteamet i dag än tidigare när de känner sig osäkra.

– Det känns jättekul att få uppmärksamhet i form av en nominering, vi verkar lite i det dolda utåt sett i branschen och det här ger oss lite extra skjuts i vår marknadsföring för en säkrare bygg- och anläggningsbransch, säger gruppchef Cecilia Edmark.

Geoteknikteamet stöttar många av Skanskas projekt, både under anbuds- och produktionsfasen. Gruppen består av 20 medarbetare, främst geotekniker och CAD-projektörer där medarbetarna uppmuntras att ständigt utvecklas och komma med förbättringsidéer.

Vem som tar hem priset i år offentliggörs den 24 mars.

Text: Ann-Louise Larsson

Läs mer om arbetsmiljöpriset och finalisterna här

Publicerad
Senast uppdaterad