• Ledarskap och kultur
  Fokus 2023-2024 är att utveckla proaktiva mätetal samt att ta fram stödmaterial/goda exempel för att sätta och behålla säkerhetskulturen i projekt.

  Arbetsgruppen består av representanter från: RO-gruppen, Svensk Betong,
  Bonava, Cramo och Akademiska hus
  I referensgruppen finns Svenska Kraftnät, Skanska, VSM Safety.
 • Arbetsmiljöguide Bas-U
  Ta fram en arbetsmiljöguide som ska ge stöd för hur man genomför Bas U:s åtagande. Startat juni 2023 och beräknas skickas ut på remiss under Q2 2024.

  Arbetsgruppen består av representanter från: Byggföretagen, NCC, PEAB, Skanska, Svensk Vindenergi/Vestas
  I referensgruppen finns Locum, Huddinge Samhällsfastigheter, Enercon, Aarsleff, Ellevio och Impleni. Vi vill ha fler referenspersoner - gärna från entreprenörer.
 • Arbetsmiljöguide produktionsledningens dagliga genomgång samt YA:s egen säkerhetsgenomgång
  Ta fram 2 olika arbetsmiljöguide, en för morgonmöte och en för Yrkesarbetarens egen riskgenomgång/Daglig säkerhetsgenomgång.

  Arbetsgruppen består av representanter från: NCC och Skanska.
  I referensgruppen finns Huddinge Samhällsfastigheter, Aarsleff, AF-gruppen, PEAB och Serneke.
 • Vägen som arbetsplats
  Håll Nollan är en av aktörerna i Trafikverkets aktionsplan för säker vägtrafik 2022-2025. Där har vi åtagit oss att inventera och analysera det arbete som pågår hos medlemsföretagen kopplat till aktionsplanens sex prioriterade insatsområden för att sedan sprida goda exempel från såväl medlemmar som andra Aktionsplaneaktörer till Håll Nollans medlemmar.

  Arbetsgruppen består av respresentanter från: NCC, PEAB, Ramudden, Skanska, Veidekke
 • Lyftoperationer
  Revidera arbetsmiljöstandard och arbetsmiljöguide lyftoperationer samt ta fram stödmaterial.

  Arbetsgruppen består av representanter från: NCC, PEAB, Skanska, Strängbetong
  I referensgruppen finns Bonava, Implenia, JSB, Serneke, Säkerhetsparken, Mobilkransföreningen
 • Roller och ansvar, inklusive önskvärda beteenden
  Ta fram en arbetsmiljöguide som förtydligar vilka våra förväntningar på Håll Nollans medlemmar som på olika sätt medverkar i ett bygg- och anläggningsprojekt i syfte att föra dialog kring hur man lever upp till dessa.

  Arbetsgruppen består av Håll Nollans styrgrupp
 • Arbetsmiljöguide för byggherrar
  Arbetsmiljöguiderna Gemensamma arbetssätt för byggherrar och Säker projektering slås ihop till en ny Arbetsmiljöguide för byggherrar i syfte att förtydliga byggherrens roll genom hela projektprocessen.
 • Goda exempel Engagerad beställare
  Inventering och intervjuer med de som svarat på enkät vad gäller goda exempel är genomförd. Planering pågår vad gäller sprida dessa exempel.

Parallellt med pågående utvecklingsarbeten arbetar vi med våra återkommande initiativ, Håll Nollans säkerhetspush och Håll Nollans arbetsmiljöpris, samt hanterar övrigt redan befintligt material och utvecklar av t.ex. hemsida, kommunikationskanaler och sociala medier.


För med information om respektive projekt, vänligen kontakta oss på kansli@hallnollan.se.

Publicerad
Senast uppdaterad