Håll Nollans vision är att alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag. En god säkerhetskultur måste skapas av alla i ett projekt. I arbetet mot visionen har Bas-P en viktig roll då många förutsättningar för en bra arbetsmiljö under såväl byggskede som bruksskede sätts redan under planering och projektering av ett projekt. När produktionen ska starta genomför Bas-P en överlämning till Bas-U.

Uppdraget som Bas-P kan ligga på antingen en fysisk person eller en juridisk person med utsedd handläggare.

För att stötta Bas-P har Håll Nollan tagit fram en specifik arbetsmiljöguide för Bas-P med flera tillhörande bilagor som ska fungera som stöd för Bas-P i arbetet. Både guiden och bilagorna finns på sidan Håll Nollans standarder och guider.

Utbildning

För att möta det förslag som Arbetsmiljöverkets tagit fram vad gäller utbildning för byggarbetsmiljösamordnare rekommenderar Håll Nollan att man minst har gått grundkursen ”Bättre Arbetsmiljö 3 dagar” innan man går en Bas-U eller Bas-P utbildning. Utöver detta behövs troligtvis även utbildning i regelverk för fler riskområden. För att kunna verka i sin roll behövs utöver utbildning även produktionserfarenhet

Vad gör Bas-P?

Bas-P är samordnare för arbetsmiljöfrågor som behöver hanteras under planerings- och projekteringsskedet i ett bygg- eller anläggningsprojekt och ska på uppdrag av byggherren samordna projektets arbetsmiljöfrågor på bästa sätt genom att nyttja projektörernas kunskap inom deras respektive expertområden.

Bas-P ska samordna de olika projektörerna för att deras olika lösningar inte ska skapa risker för ohälsa eller olycksfall under projektet eller vid det framtida brukandet av byggnaden eller anläggningen. Bas-P har också i uppdrag att säkerställa att tidsplaneringen och projekteringen möjliggör att byggnads- eller anläggningsarbeten kan utföras utan att olika arbetsmoment skapar risker för varandra. Bas-P ska upprätta en arbetsmiljöplan, samt utarbeta slutdokumentation avseende arbetsmiljö i den omfattning som är av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, ändring och rivning.

Bas-P-rollen innebär i praktiken till stor del att ha en coachande och drivande roll i projekteringsgruppen för att uppnå en god arbetsmiljö. Tillsammans med projekteringsledaren och projektörerna medverkar Bas-P till att identifiera och förebygga arbetsmiljörisker. Det är ofta också i praktiken en viktig del av Bas-P:s roll att skapa ett engagemang för arbetsmiljöfrågorna i projekteringsgruppen.

Saknar du något verktyg/hjälpmedel eller utbildning?
Kontakta oss gärna på kansli@hallnollan.se.


> Externt kunskapsmaterial
> Kurser och utbildningar