Säkerhetskultur handlar om organisationens gemensamma sätt att tänka och handla när det gäller säkerhet och hälsa, något som visar sig i chefers och medarbetares prioriteringar, beslut och beteenden i verksamheten. Säkerhetskulturen är en del av företagets, projektets eller arbetsplatsens kultur – ”Så här gör vi hos oss!”.

Säkerhetskulturen kan liknas vid vid ett isberg

Säkerhetskulturen utgörs av alla de delar som finns inom isberget. Den del som är synlig ovan ytan omfattar det vi kan se och höra, som exempelvis beteenden och vanor, den teknik och de verktyg som används, organisationsstruktur, mål, processer och rutiner. Mycket av det som är avgörande för säkerhet och hälsa kan vi inte se – det ligger dolt under ytan. Under ytan finns sådant som gemensamma uppfattningar, attityder, känslor och värderingar. Det som ligger under ytan har en påverkan på det som ligger ovanför – värderingar och attityder kring säkerhet får en påverkan på hur vi prioriterar, formulerar mål, resurssätter etc.

Säkerhetskulturen är ett samspel mellan strukturer, förståelse och beteende

Organisationen leder och styr hur vi ska agera kring säkerhet och hälsa genom strukturer, processer, regler och rutiner. Hur vi faktiskt agerar, det vill säga hur ledning och medarbetare hanterar säkerhet och hälsa i det praktiska vardagliga arbetet, påverkas av hur väl vi förstår syftet med de strukturer och regler som finns och hur vi uppfattar att säkerhet och hälsa värderas i organisationen. Motivationen och sannolikheten för att reglerna efterlevs ökar om vi förstår varför de finns och om vi upplever att säkerhet och hälsa efterfrågas och prioriteras av ledare i organisationen.

Byggstenar för att bygga en god säkerhetskultur

Håll Nollan strävar efter att skapa en kultur och ett ledarskap som bygger på att säkerhet och arbetsmiljö är en självklarhet i vardagen och integrerat i samtliga steg i bygg- och anläggningsprocessen. Avgörande för en god säkerhetskultur är att högsta ledningen tar ägarskap och att det finns ett synligt ledarskap genom hela organisationen. Oavsett om det gäller ett företag eller organisation, en projektorganisation eller en arbetsplats, ser vi i Håll Nollan dessa byggstenar som viktiga förutsättningar för en god säkerhetskultur:

Nedan hittar du hela Säkerhetsbroschyren (två versioner), tillhörande presentation kommer inom kort!

Den fil som heter "Utskrift Håll Nollans Säkerhetskulturbroschyr" kan skrivas ut och vikas till en broschyr. Skriv ut dubbelsidigt på A4 papper och vik sedan på mitten. Se till att pappren ligger i samma ordning som de kommit ut ur skrivaren.