VAD FÖRVÄNTAS AV ENTREPRENÖREN/UNDERENTREPRENÖREN?

Det finns inga snabba genvägar till att minska antalet olyckor i vår bransch. Den väg vi måste ta är lång och innebär bra förebyggande arbetsmiljöarbete. För entreprenören och underentreprenören är det viktigt att ha kunskap om vilka risker som finns och hur de undviks. En god säkerhetskultur måste skapas av alla i ett projekt.

Genom god kunskap går det att ställa höga krav på god arbetsmiljö både mot byggherre och i egna upphandlingar. Då skapas stora möjligheter att minska arbetsskador och ohälsa redan i de tidiga skedena. Det blir också enklare att välja sunda företag redan från start och på så vis få färre produktionsstörningar och större leveranssäkerhet.

Även om arbetsmiljölagen beskriver olika rollers ansvar, så är det skillnad på att ”ha ansvar” och ”ta ansvar”. Vi är övertygade om att förutsättningar för en olycksfri arbetsplats formas redan vid upphandlingen. Med kraven i kombination med engagerade beställare som följer upp sina krav, så kommer vi göra skillnad.

Hård konkurrens om enbart pris eller bristande kunskap och hänsyn till vad ett arbetsmiljöarbete innebär kan leda till att entreprenörer konkurreras ut av andra som har sämre villkor för sina anställda och sina underentreprenörer. Det vill vi ändra på.

Håll Nollans arbetsmiljöstandarder & arbetsmiljöguider

Ett av Håll Nollans viktigaste fokusområden är att, tillsammans med våra medlemmar, ta fram arbetsmiljöstandarder och -guider för alla olika skeden i byggprocessen. På sidan Håll Nollans standarder och guider har vi samlat ihop de som är relevanta för huvud-/underentreprenörer.

I Håll Nollans färdplan beskrivs våra fokusområden. Ett av dem är Gemensamma arbetssätt som handlar om att Håll Nollans medlemsorganisationer ska enas om arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet. Tillsammans ska vi ta fram arbetsmiljöstandarder och arbetsmiljöguider för alla olika skeden i bygg- och anläggningsprocesser.

Identifiera eventuella luckor mellan er organisation och Håll Nollans gemensamma arbetssätt

För att underlätta för er organisation att börja arbeta med Håll Nollans arbetsmiljöstandarder och arbetsmiljöguider ska en GAP-analys genomföras. Då kan ni identifiera eventuella luckor mellan ert nuvarande ledningssystem och Håll Nollans gemensamma arbetssätt och därefter, med hjälp av Håll Nollans mall, ta fram en handlingsplan för implementeringen av arbetsmiljöstandarderna i er organisation. Mer om GAP-analysen kan du läsa här.

Saknar du något verktyg/hjälpmedel eller utbildning?
Kontakta oss gärna på kansli@hallnollan.se.


> Externt kunskapsmaterial
> Kurser och utbildningar