Tillsammans med Binosight och föreningen Byggherrarna har Håll Nollan tagit fram en enkel enkät som riktar sig till bygg- och anläggningsprojekt som vill mäta sitt säkerhetsklimat. Enkäten är särskilt utvecklad för att användas i projekt och besvaras av dem som regelbundet arbetar på den fysiska byggarbetsplatsen. Enkätfrågorna kompletterar det befintliga kvalitetsverktyget PQi (Projekt Quality Index) med ett branschgemensamt sätt att mäta säkerhetsklimat, men kan också användas fristående från verktyget.

Binosight intervjuade Håll Nollans vd Ulrika Dolietis om samarbetet och den nya mätningen av säkerhetsklimat - läs deras artikel här.

Frågorna har utvecklats baserat på ett kort mätverktyg för säkerhetsklimat av Hahn och Murph (beskrivet i Arbetsmiljöverkets rapport 2012:12 Syna säkerheten på din arbetsplats).

Hur kan enkäten användas i byggprojekt?

Den enkla enkäten ger en kort och allmän översikt över säkerhetsklimatet i projektet. Mätningen ger en indikation på om åtgärder behöver genomföras eller om en djupare kvalitativ eller kvantitativ undersökning behövs för att ta reda på mer. Genom kontinuerliga mätningar kan enkäten visa hur säkerhetsklimatet utvecklas över tid.

Mäta med PQi-verktyget

Med Binosights digitala PQi-verktyg kan temperaturen på arbetsmiljö och säkerhet tas löpande i syfte att få en indikation på vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras för att skapa säkra byggprojekt.​ Möjlighet finns att använda hela PQi-verktyget med samtliga kvalitetsindex inklusive säkerhetsklimatindex, alternativt enbart den del som mäter säkerhetsklimatindex. PQi gör det möjligt att jämföra projektets eller hela projektportföljens säkerhetsklimat med branschen.

Mätningen görs med en standardiserad PQi-enkät som skickas ut till alla (byggherren, projektörer, entreprenörer och underentreprenörer)​ som är eller nyligen varit aktiva i projektet. Enkäten besvaras digitalt via dator eller mobil och går att besvara på 14 olika språk.

Information om hur ditt projekt kommer igång med att använda PQi finns på Binosights hemsida.

Använda enkäten fristående från PQi

Enkäten kan även användas fristående från PQi-verktyget, på det sätt som bäst passar projektet.

Enkätfrågorna kan exempelvis läggas till i en befintlig enkät så att säkerhetsklimatet kan utvärderas i samband med t.ex. arbetsmiljö- eller kvalitetsmätningar som redan görs. Enkäten är tänkt att skickas ut till alla medarbetare som arbetar regelbundet på den fysiska arbetsplatsen och frågorna kan därför behöva översättas till fler språk för att möjliggöra för så många som möjligt att besvara enkäten.

Enkätfrågorna hittar du här:

Att tänka på

Här är några saker som är bra att tänka på innan ni sätter igång med en mätning;

  • Innan en mätning görs är det viktigt att planera hur den ska genomföras och hur kommunikation ska ske.
  • Det är även viktigt att tänka igenom hur man ska ta hand om resultatet, dvs. hur man ska agera beroende på hur resultatet blir. När man får ett resultat som visar på brister behövs en plan för hur man tar tag i dessa.
  • Enkäten är enkel och kort och resultatet ger en indikation på säkerhetskulturen i projektet. Ett resultat som visar på brister kan innebära att en djupare analys av säkerhetskulturen behöver göras för att ringa in var bristerna finns och få ledning i vad som behöver göras för att förbättra säkerhetskulturen.

Få koll på säkerhetskulturen

En god säkerhetskultur är en grundförutsättning för ett framgångsrikt arbete med att uppnå en god arbetsmiljö med hög säkerhetsnivå på arbetsplatsen. Säkerhetskultur handlar om en verksamhets eller ett projekts gemensamma värderingar, attityder och agerande i förhållande till säkerhet och hälsa. Att mäta säkerhetskulturen är ett bra första steg för att få ett nuläge samt ett bra underlag i arbetet med att stärka säkerhetskulturen. Resultatet från mätningar bidrar till att få reda på hur säkerheten är och uppfattas, och ger ett bra underlag för dialog med berörda kring vilka delar som fungerar bra och vilka delar som behöver utvecklas. Mätningar kan också användas för att följa upp hur, och om, säkerhetskulturen förändras över tid. HUR KAN SÄKERHETSKULTUR MÄTAS? Mätningar och analyser kan göras på olika sätt och med olika djup – allt från några enkla frågor till en omfattande analys av hela verksamheten. Enkäter används ofta för att mäta hur olika aspekter kring säkerhet uppfattas, vilket brukar kallas ”säkerhetsklimat”. Medan säkerhetskultur avser gruppens gemensamma värderingar och normer menas med säkerhetsklimatet gruppens gemensamma uppfattningar om och tolkningar av vad som sker omkring en i organisationen. Ett par exempel på mer omfattande enkätverktyg är Arbetsmiljöverkets självskattningsverktyg som bygger på NOSAQ-50 (Nordic Safety Climate Questionnaire), och Prevents verktyg Säkerhetsvisaren.

Publicerad
Senast uppdaterad