Under huvudrubriken Verktyg har vi samlat sådant material som fungerar som verktyg och stöd för det dagliga arbetet. Under rubriken Roller & ansvar har vi samlat och delat upp information baserat på roll i ett projekt. Där finns information för byggherre, entreprenör & underentreprenör samt Bas-P.

För att på bästa sätt kunna implementera Håll Nollans standarder och guider i den egna organisationen är det bra att börja med att genomföra den GAP-analys som finns framtagen för att identifiera vad er organisation redan har på plats samt vad som eventuellt saknas.

BÖRJA ANVÄNDA HÅLL NOLLANS STANDARDER OCH GUIDER

Håll Nollans arbetsmiljöstandarder och -guider baserar sig på "best practice" och erfarenheter från våra medlemsorganisationer och lägger grunden för att vi inom Håll Nollan ska ha gemensamma arbetssätt. De är framtagna av projektgrupper bestående av representanter för våra olika medlemsorganisationer och alla som ansluter sig till Håll Nollan väljer också att arbeta enligt våra gemensamma arbetsmiljöstandarder och -guider.

För att göra implementeringen av dessa så smidig som möjligt ska en GAP-analys genomföras. Den är ett bra stöd för att identifiera nuläget, skillnader mellan nuvarande ledningssystem och Håll Nollans standarder och guider och baserad på det ta fram en handlingsplan. Mer information om och tillgång till både GAP-analyserna och mall för handlingsplan hittar du här:

> GAP-analys

För de organisationer som genomfört GAP-analysen och arbetar enligt våra arbetsmiljöstandarder och -guider har vi samlat samtliga dessa på en egen sida där de delats upp i kategorierna:

Under kategorin entreprenör har vi dessutom samlat guider för arbeten inom de specifika områdena: arbete på höjd, schakt, lyft, formkonstruktioner och lossning. Här hittar du samtliga arbetsmiljöstandarder och arbetsmiljöguider:

> Håll Nollans standarder & guider

HÅLL NOLLANS GEMENSAMMA ARBETSSÄTT

Våra arbetsmiljöstandarder och arbetsmiljöguider utgör grunden för att vi som är medlemmar i Håll Nollan ska arbeta enligt gemensamma arbetssätt. Det finns även en arbetsmiljöstandard med namnet Håll Nollans gemensamma arbetssätt för byggherrar som speglar hur byggherren genom delaktighet och engagemang kan bidra till, och skapa förutsättningar för, en säkrare arbetsmiljö. Genom att fokusera innehållet till planering, kravställning, uppföljning samt erfarenhetsåterföring tillgodoses samverkan genom hela projektprocessen och beskriver bland annat hur vi bättre kan använda oss av arbetsmiljöplan, projekttidplan och arbetsplatsdispositionsplan som gemensamma verktyg för riskhantering.

Det finns inga snabba genvägar till att minska olyckorna. Utan detta kan bara ske genom ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete. För entreprenörer är det viktigt att ha kunskap om vilka risker som finns och hur de på bästa sätt undviks.

Håll Nollans arbetsmiljöstandarder och arbetsmiljöguider för både byggherre och entreprenör hjälper oss i arbetet att skapa säkrare bygg- och anläggningsarbetsplatser, så att alla som arbetar där kommer hem oskadda efter varje arbetsdag - Håll Nollans vision.

Publicerad
Senast uppdaterad