Fabriksteamet i Heby

Thomas Betong

Motivering till nomineringen:

"De har gjort en otrolig resa med framförallt riskobservationer. De har ökat sina riskobservationer och i och med det ser vi också en tydlig trend med minskade olyckor.

Handrin är på tårna i arbetsmiljöfrågor och skapar engagemang hos medarbetarna vilket har gjort att de bl.a har lyft otroligt bra riskobservationer.

Handrin förstår vikten av att involvera medarbetarna för att utreda händelser och att göra verksamma åtgärder som dessutom görs snart efter rapportering av händelse. De har även skapat arbetssätt för att få med arbetsmiljöfrågor på ett naturligt sätt, att Handrin är väldigt närvarande som chef och nära produktionen är en otroligt viktig del när man vill förbättra sina arbetssätt! Teamet har ett engagerat skyddsombud som aktivt lyfter arbetsmiljö och säkerhetsfrågor vilket också bidrar till att dessa frågor hålls högt. Sakta men säkert förändras både beteenden och arbetssätt och medarbetarna har höjt sin kunskapsnivå genom att teamet alltid håller arbetsmiljöfrågorna levande."


Produktionsteamet på projekt Nya Psykiatrin i Kalmar

Peab

Motivering till nomineringen:

"På Peab kommer arbetsmiljön först. Det ska vara säkert att arbeta på en Peab arbetsplats, det spelar ingen roll om man är Peab-anställd, inhyrd eller underleverantör.

På projekt Nya Psykiatrin i Kalmar (NYPS) ett stort byggprojekt har man stort fokus på arbetsmiljöarbetet genom tydligt ledarskap, ordning och reda och inte minst genom aktivt arbete med riskobservationer och att åtgärda dessa. Projektorganisationen tillsammans med beställare har i alla led varit engagerade och involverade i varje skede.
Arbetsglädje är en central del i arbetsmiljöarbetet - är det roligt att arbeta så blir det alltid ett bättre resultat."


Samordningsteamet på Campus Albano

Akademiska Hus, Svenska Bostäder och Bjerking Stockholm m. fl

Motivering till nomineringen:

"Projekt campus Albano i Stockholm arbetar med samordning av arbetsmiljön i produktionsskede och leds av Johan Berg. Samordning av arbetsmiljö i ett stort och komplext projekt i produktion sker på ett föredömligt sätt med representanter från två olika byggherrar, Akademiska Hus och Svenska Bostäder och BAS-U, byggledare mm från många entreprenörer/företag.

Teamet, d.v.s Johan och flera BAS-U har lyckats hitta bra arbetsformer, som med tydlighet och struktur, når ut i den stora organisationen och sträcker sig över gränser."


Trafikanordningsteamet

Peab Asfalt

Motivering till nomineringen:

"Det ska vara säkert att arbeta på en Peab-arbetsplats, det ska vara säkert att arbeta som UE åt Peab och det ska vara säkert att passera ett arbete som utförs av Peab. Trafikanordningsgruppen är en central funktion som stöttar hela Peabkoncernen (främst Peab Industri och Peab Anläggning) både operativt och strategiskt i trafikrelaterade frågor över hela Sverige. Gruppen består av fyra mycket kompetenta kvinnor under ledning av Anncatrin Elversson.

Ett axplock av aktiviteter som gruppen operativt stödjer med:
* Gör planerade arbetsplatsbesök och oannonserade interna arbetsplatskontroller
* Följer upp externa arbetsplatskontroller-åtgärder, hjälp med svar
* Följer upp statistik från Externa/ Interna arbetsplatskontroller( APK)- Arbete på väg
* Finns för att snabbt svara på TA-frågor / Regelverk
* Stöttar i TA-frågor och genomläsning kontrakt, planeringsskede eller vid utförandet
* Sammanfatta TA-krav inför kalkyl och projektstartmöte
* Hjälp vid val av TA samt skyddsanordningar- Kalkyl och i projekt
* Kan medverka vid upprättande av riskbedömning, arbetsberedning, underlag för TA-skiss

Gruppen bedriver även utbildningar inom Peab för arbete på väg där samtliga även är lärare i utbildningarna. På så vis tar man till sig erfarenheten från det operativa stödet och delar med och utvecklar verksamheten. Ur ett strategiskt perspektiv omvärldsbevakar TA-gruppen förändringar i regelverk, teknisk utveckling och statiskt underlag för att driva utveckling inom området - både inom arbetsmiljö och produktivitet. Sammanfattningsvis är gruppens arbete en oerhört vikt del i att hålla nollan och man gör ett mycket bra arbete grundat i kompetens och stort personligt engagemang."


Teamet på Kvarteret Platinan

Vasakronan/Peab Sverige

Motivering till nomineringen:

"Teamets arbete står för ett utmärkt exempel på hur beställare, totalentreprenör och underentreprenörer genom samverkan hittat framgångsrika strategier för projekt Platinas säkerhet- och arbetsmiljöarbete. I en stor projektorganisation har man skapat utrymme, rutiner och processer för ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket varit avgörande för en god säkerhet- och arbetsmiljökultur på arbetsplatsen."


Ellevios Säkerhetsprogram

Ellevio

Motivering till nomineringen:

"Vi har under vårt avslutande år i just satsningen Säkerhetsprogrammet kommit långt när det kommer till att gå från ord till handling. Det har genomförts många bra aktiviteter under året och vi har sänkt vårt LTIF tal samt ökat vårt Safety Index. Vi har jobbat vidare med att utveckla BBS arbetet internt genom att utbilda 12 st förändringsledare hos Ellevio och haft fokusområdet Risk-U vid elektrisk fara. Vi har också jobbat vidare med samarbetet med våra entreprenörer och inköp samt implementerat ett SRM system för att kunna utvärdera och följa upp hållbarhetsprestandan på ett systematisk sätt. Vi har också utbildat ca 120 projektledare inom "Byggherrens kontrollansvar". ".


Produktionsteamet på Västertorpsskolan

Peab Sverige och Region Bygg Stockholm

Motivering till nomineringen:

"De är ett bra sammansvetsat team som kompletterar varandra och som arbetar aktivt för en säker och bra arbetsmiljö. Sköter registrering av händelser och åtgärderna dem så att alla som arbetar på projektet har en säker arbetsmiljö. Alla yrkesgrupper på arbetsplatsen involveras via morgonmöten. En riktigt bra arbetsplats. ."


Logistikteamet på Limhamns sjöstad

Skanska Sverige

Motivering till nomineringen:

"Jag vill nominera logistikteamet på projektet Limhamns Sjöstad Cementen. Teamet har arbetat med ett strukturerat logistikarbete som har resulterat i en säkrare arbetsplats. Logistikarbetet har innefattat ett nytt strukturerat arbetssätt för godshantering, lastning, lossning samt skyltning och avspärrningar. Teamet har även i ett tidigt skede skapat en struktur för säkra gångvägar, skilda från fordonstrafik .Mycket har också handlat om involvering och samarbete med alla inblandade. Deras goda ledarskap har nu resulterat i nya nationella arbetssätt inom detta område. Under alla delprojektens byggtid registrerades inga tillbud eller olyckor knutna till lastning, lossning och godshantering."


Bygg Syds skyddsombudsteam

AF Bygg Syd

Motivering till nomineringen:

"Jag vill nominera skyddsombuden på AF Bygg Syd som med sitt engagemang har bidragit till att vi kunnat introducera SafeTalk - ett enkelt samtal om säkerhet i vardagen.

Genom att de tar sig den korta stunden att stanna upp och reflektera kring vad som kan gå fel tillsammans med en kollega och på så vis hjälps åt att "tänka rätt" har de bidragit till att vi "håller nollan".

De stöttar och korrigerar både sina kollegor och ledningen till att vi skal bli bättre och bättre inom arbetsmiljö. De vågar ifrågasätta och driva frågor när de ser något som är fel vilket gör att hela organisationen lär sig nya saker.
Att va skyddsombud är många gånger ett otacksamt jobb och vi glömmer ofta att berömma deras insatts så det hade varit jätte roligt om de kunde få den uppmärksamhet de förtjänar."


Teamet på projekt Villabacken

Skanska Sverige

Motivering till nomineringen:

"Genom att motivera två sidoentreprenörer (varav en är UT) att samarbeta gällande arbetsmiljö genom att skapa struktur, ordning och reda, effektfulla möten. Alla har en förståelse för sitt ansvarstagande och framdriften, så att mindre fel begås och man gör rätt från början. Man har tid för eftertanke och "ska bara" förekommer inte. Våra arbetsmiljödokument har en mening och används till det de är menade för, de är inte bara ett papper på en tavla."


Produktionsteamet på projekt Fredricelund

Skanska Sverige

Motivering till nomineringen:

"Jag vill nominera Anders Bjursäter's team på projektet Fredriclund i Karlstad för deras stora engagemang i säkerhetsarbetet. I projektet är säkerheten en högt prioriterad fråga och handskas med på flera olika sätt. Utöver de skyddsronder som platsledningen genomför veckovis, både på egen hand och ihop med UE, finns det även en tavla med de 5 största riskerna på bygget som uppdateras allteftersom. Varje morgonmöte inleds även med att skyddsombudet får rapportera om det skett något tillbud/olycka under gårdagen och gemensamt förs även en diskussion om observationer som skulle kunna hjälpa oss att förhindra olyckor.

Observationer/tillbud/olyckor dokumenteras i Gröna korset i olika färgkoder där målet är att få ett mörkgrönt kors varje månad eftersom det innebär att inga olyckor skett. Vi har även spänt upp ett rör i entrebodén som vi fyller med bollar där varje boll representerar en observation. Målet är att komma upp i 30 stycken observationer och 10 & 20 är delmål påvägen. Syftet med röret är att visuellt arbeta med observationer och uppmana vår personal att tänka mer proaktivt kring säkerheten på arbetsplatsen. Detta i hopp om att förhindra olyckor från att ske. Vi arbetar mot en nollvision när det kommer till arbetsplatsolyckor."


Produktionsteamet på projektet Epic

Skanska Sverige

Motivering till nomineringen:

"Produktionsteamet för projektet EPIQ i Malmö är en förebild inom Skanska och för hela branschen. Arbetsmiljö - med fokus på både säkerhet och välmående - är grundbulten för hela projektet. Teamet lämnar inget åt slupen utan är alltid proaktiva och vill ständigt förbättra och spetsa arbetssätten som berör arbetsmiljön. Ett team i världsklass helt enkelt."


Teamet i Storgöteborg

Ryds Glas Göteborg

Motivering till nomineringen:

"Ryds Glas verksamhet i Göteborg driver aktivt ett arbetsmiljöarbete med fokus på säkerhet. Verksamhetschefens driv i dessa frågor smittar av sig på övriga anställda och bidrar till en bättre & tryggare arbetsplats. Under året har man bland annat köpt in en glasrobot för att minska risken för belastningsskador. "


Teamet i Barkabystaden

Skanska och Järfälla kommun

Motivering till nomineringen:

"Att man på ett ansvarsfullt sätt tagit ett helhetsgrepp kring arbetsmiljön och säkerheten tillsammans med Järfälla kommun och säkrat att hela Barkarbystaden blivit en mycket säkrare arbetsplats. ".


Teamet i Jönköping

Ryds Glas

Motivering till nomineringen:

"Lisa Skogman och hennes team i Jönköping är föredömen när det gäller att tänka säkerhet. De arbetar aktivt med frågor kring säkerhet och tillbud och kommer med förslag som vi kan applicera på hela Ryds Glas. Ett exempel jag vill lyfta är att Lisa varje morgon 07.00 leder ett uppvärmningspass med våra glasmästare på verkstaden i Jönköping. Hon får alla att göra övningar under 8 minuter som värmer upp kroppen och förebygger skador under arbetsdagen som innebär mycket fysiskt arbete med tunga lyft. Till musik och korrigerat program framtaget av ergonomer tränar de tillsammans med glatt humör, varje morgon :) Det förebygger inte bara skador utan skapar även engagemang och samhörighet. Vi arbetar nu på att få resten av verksamheten att anamma detta fantastiska initiativ."


Produktionsteamet på projekt Engelsmannen & Greken

JSB Construction

Motivering till nomineringen:

"De har observerat att det funnits brister i den ställning som rests för fasadputs och även skulle funka som fallskydd för takarbetarna att det inte gav det önskade skydd som var tänkt. De ha sett risken att de som arbetat på tak kunnat snubbla över ställningen och ner på marken även om de har skyldigheten att bära sele (fallskyddsutrustning) vid arbeten på taket.
De har trots att ekonomin på det kontot varit slut, ändå köpt in (som ÄTA) att ställningen byggs om i topp så det inte längre varit en fara.
I avstämning & prognos sedan motiverat minuset med att liv går före ekonomi. Helt rätt."


Produktionsteamet på Skogsviolen

Peab Sverige

Motivering till nomineringen:

"Skogsviolen har i samverkan med alla sina medarbetare lyckats hålla en stor samverkan och en medskapande arbetsmiljö. Utmaningar finns alltid i den dagliga byggprocessen som lyckas lösas med stor vilja och engagemang. De jobbar med att upptäcka risker i vardagen och förebygga innan något händer, där alla är kunniga och engagerade. Intressant kan vara att redan från första början har man hållit en hög nivå på arbetsmiljön och inget lämnas åt slumpen. Att starta med de krav och höga mål, så är det lättare att hålla en god arbetsmiljö hela vägen igenom.

Att jobba förebyggande med riskobservation gör att vi i princip undvikit olyckor under detta år, vi har haft en olycka där YA fått en skärskada vid bearbetning av material."


Alla ska komma hem säkert

Brinja

Motivering till nomineringen:

"Brinjas mål med sitt arbete är att varje arbetare inom byggnads-/konstruktionsbranschen skall komma hem säkert. Med många sensorer och kommunikation direkt användarnas enheter, kan de upptäcka potentiella faror i miljön och skicka ut informationen till användarnas mobiler långt före de själva skulle ha en chans att upptäcka risken."


Skanska Hus

Skanska Hus

Motivering till nomineringen:

"Lever alltid Skanskas värderingar efter bästa förmåga och mer därtill."


Team Health and Safety

SCA Obbola

Motivering till nomineringen:

"Jag vill nominera Health- and Safetyteamet som arbetar med expansionen av SCA Obbola. SCA som byggherre har valt att anlita ett eget ”Arbetsmiljöverk” på siten som dagligen coachar entreprenörer och projektledare i säkerhet- och arbetsmiljöfrågor. Det är en grupp som byggdes upp av Rebecca Magnusson (tidigare hälsa- och säkerhetschef på SCA Obbola) i spetsen och som består av fyra säkerhetsspecialister och en administratör.

Teamet ronderar siten dagligen för att se att arbetsmiljöverkets regler efterlevs men även SCA:s egna HS-regler. De har uppföljning med alla BAS-U, följer med på skyddsronder och skapar underlag för BAS-områdeskartor och trafikplan med säkra gångvägar. Arbetsmiljöplanen och den digitala BAS-U-pärmen är upprättad av gruppen samt en rad instruktioner och mallar till de olika delprojekten. Det är inte vanligt att en byggherre själv investerar i en kontroll-funktion och visar att man vill vara bäst i klassen, utan man väntar hellre på ev. nedslag vid en inspektion. Därför bör detta uppmärksammas inom Håll Nollan!! Gruppen är otroligt kompetent och gör ett fantastiskt arbete. Många gånger får de verkligen argumentera för sina frågor och vända en hel organisation för att få till önskvärda skyddsförhållanden. Alla oönskade händelser rapporteras, följs upp och delges inom delprojekten för att lära av varandra och ständigt bli bättre. SCA investerar 7,5 miljarder i Obbola, uppdelat på 6 delprojekt"


Team Skellefteå Hamn

Skanska

Motivering till nomineringen:

"Projekt Skellefteå Hamn 2020 är ett mkt komplicerat Anläggningsprojekt, projektet har mycket god ordning och reda och 0 olyckor"


Arbetsmiljö inom inom grundläggning

Skanska

Motivering till nomineringen:

Med ett brinnande intresse för produktion och säkert stickar han med sitt lag ut ur mängden. Ricardos roll som produktionschef innebär att leda och driva projekt inom grundläggning - dock gör han och sin arbetsgrupp så mycket mer än så. Ricardo är en pionjär inom grundläggningsbranschen, som tyvärr tampas med gamla doktriner om säkerhet men här har han sett till att bryta dessa gamla mönster.

Vad är framgångsreceptet och varför är Ricardos grupp självklara vinnare?
Ricardos grupp arbetar fram otroligt detaljerade och välarbetade arbetsbredningar, informerar all personal på plats om pågående arbeten, lär och instruerar såväl yrkesarbetare som beställare om pågående arbete, och gör detta hela tiden med en inställning att olyckor bara inte får hända!