KV Tallgläntan

Peab

Motivering till nomineringen:

"På Peab kommer arbetsmiljön först. Det ska vara säkert att arbeta på en Peab arbetsplats. Det spelar ingen roll om man är Peabanställd, inhyrd eller underleverantör. Jag vill nominera arbetsplatsen Kv Tallgläntan där jag tycker att man gjort verklighet av Peabs mål. Genom att på ett tydligt sätt förklara sina förväntningar vid startmöte/inskrivningar har man skapat en förståelse och ett engagemang för arbetsmiljö och miljö bland alla på projektet. Vi ser detta genom bra ordning och reda på arbetsplatsen och att alla är med och bidrar till att rapportera in arbetsmiljöhändelser. Vårt fokus är att identifiera och åtgärda risker innan det blir en olycka."


Sundstagymnasiet Karlstad

Skanska

Motivering till nomineringen:

"Teamet har varit drivande i utvecklingen av Skanskas säkerhetsarbete. Projektet som startade för ca 4 år sedan har drivit utveckling med tidig projektplanering med fokus på säkerhetsarbetet och har haft ett engagerat projektteam där lagbas och skyddsombud varit drivande med idéer och lösningar som skapat ett projekt som blivit ett föredöme i Hus Väst och även Skanska Sverige. De har under hela projektet lyckats hålla god ordning & reda och haft en god dialog med pågående verksamhet och lyckats få till en störningsfri produktion."


Teamet på projekt förskola Ekholmsvägen 133

Bygg R1

Motivering till nomineringen:

"De jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågorna på ett bra sätt och håller nollan. Allt brukar gå hand i hand när det är ordning och reda hos entreprenörens ledning. Och de jobbar också bra med entreprenaden i övrigt. De är pålästa, pragmatiska och ligger ofta steget före."


7473 Anläggning Uppsala

Peab Anläggning

Motivering till nomineringen:

"Robin och hans medarbetare har enligt mitt sätt att se på arbetsmiljön kommit långt. Inte för att hans projekt har varit helt befriade från skador, men han har ett bra tänk och han hör av sig så fort det hänt något, han tar med arbetsmiljöriskerna på ett mycket seriöst sätt. En platschef har idag oerhört stort ansvar och mycket att tänka på, Robin prioriterar alltid arbetsmiljön och har den högst på agendan. Mycket bra förebild! "


Geoteknikgruppen i Göteborg

Skanska Teknik

Motivering till nomineringen:

"Geoteknikgruppen i Göteborg jobbar dagligen med att förse Skanskas arbetsplatser med säkra temporära konstruktioner exempelvis schaktföreskrifter, spontkonstruktioner och arbetsplatsformar för uppställning av tunga maskiner. Gruppen består av geotekniker/geokonstruktörer som har högt anseende såväl internt i Skanska som externt i geoteknik Sverige. Stort fokus har lagts de senaste åren på nationell nivå vid framtagandet av föreskrifterna "Schakta säkert" och nu senast "Tunga maskiner" som syftar till att hela anläggningsbranschen skall få säkra arbetsplatser avseende dessa frågeställningar."


Platsledningen på projektet Tinnerbäcksbadet i Linköping

Serneke

Motivering till nomineringen:

"Härmed nominerar jag platsledningen för projektet Tinnerbäcksbadet i Linköping med ledning av projektingenjören Nina Ekhager för ett mycket väl utfört arbete för ett säkrare, hälsosammare och mer inkluderande arbetsmiljöarbete i projektet. En gedigen planering, systematik, involvering och framförhållning har präglat teamets arbetssätt och vardag för att på så sätt skapa de rätta förutsättningarna som krävs på arbetsplatsen. Därtill har uppföljningsarbetet satt en hög kvalitetsstämpel och säkrat, inte bara arbetsmiljön, utan hela KMA-processen hittills på ett mycket övertygande sätt.

Arbetsmiljöarbetet har genomsyrats av ett proaktivt arbetssätt snarare än reaktivt, vilket tydligt märks vid arbetsplatsbesök. Platsledningen har kontinuerliga avstämningar med involverade parter gällande arbetsmiljöfrågorna och arbetsmiljöarbetet görs på ett systematiskt sätt genom hela processen. Tydliga rutiner som tagits fram efterlevs i dess helhet. Platsledningen utrycker det mycket enkelt när det kommer en fråga om arbetsmiljöarbetet i projektet: "arbetsmiljön i projektet är viktig för oss, det är inte för att vinna några priser eller att det ska vara fint utåt sett, utan för att alla arbetare ska komma hemma hela och välmående idag och heller inte få några bestående men från projektet senare i form av exempelvis lungsjukdomar. Det är för arbetarnas skull och inte enbart för vår egna. Med detta sagt krävs noggrann planering, ett proaktivt och systematiskt arbetssätt samt ren och skär vilja att göra skillnad. Jag kan med rent samvete intyga detta, genom mitt självklara val till nominering av dessa drivna människor som verkligen gör skillnad!"


Långdal Dammrivning

Skanska och Boliden

Motivering till nomineringen:

"I nära samarbete med kund har teamet på Långdal Dammrivning utfört projektet på ett lyckat sätt där arbetsmiljö och ekonomi gått hand i hand. Kunden har varit nära produktionsteamet vilket avsevärt kortat ledtider för såväl arbetsmiljöfrågorna som andra spörsmål. Projektet har haft dagliga morgonmöten som har gett alla i teamet förutsättningar att jobba proaktivt då både gårdagens och dagens aktuella risker diskuterats. Teamet har också varit pilotprojekt för ett nytt rapporteringssystem för avvikelser inom ramen för implementering av detsamma. De avvikelser som kommit upp på skyddsronder har hanterats omedelbart och därvid fört arbetsmiljöarbetet framåt. Arbetsmiljömålet för projektet var noll olyckor vilket har uppnåtts tack vare ett proaktivt arbetsmiljöarbete i nära samarbete med kund."


Teamet för återuppbyggnaden av Arvika Gjuteri

Midroc Electro i samarbete med WermKon

Motivering till nomineringen:

"Problemet teamet skulle lösa var återuppbyggnad av Arvika Gjuteri med säker arbetsmiljö i pressad tidplan för att trygga arbetstillfällen och marknadsposition. Efter branden i Arvika Gjuteri (AG) våren 2020 trodde knappt någon att verksamheten skulle kunna komma igång igen, i alla fall inte så snabbt. Men nu är det igång, med ny topphydraulik och ett styrsystem i världsklass.

Specifikt fokus: samverkan mellan entreprenörer, beställare och konsulter var en förutsättning i en unik situation med pandemi våren 2020 samt strömförande utrustning utspridd i brandhärjade lokaler och en verksamhet som var helt ödelagd. Det som gör caset intressant för många är exempelvis förmågan till samverkan i speciella händelser då man inte kan vila på rutin och korsbefruktning mellan olika kompetenser i projekt med både stort inslag av bygg och industriell verksamhet. Just mixen av kompetenser och en öppenhet för lärande hos beställaren drev på innovation och möjliggjorde snabba beslut. Den kunniga och lojala personal som finns på AG var en förutsättning för rekordsnabb återuppbyggnad med stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Arbetsmiljöspecialisterna på WermKon vittnar om att projektet är unikt när det gäller fokus på arbetsmiljö och säkerhet med stort inslag av lärande och gemensamma lösningar. Projektet har haft 5 skador med frånvaro och ca 20 skador utan frånvaro med ca 600 entreprenörer under 1 års tid."


Riksten Asfaltsverk

NCC

Motivering till nomineringen:

"Loise är en förebild som ledare med ett stort engagemang för arbetsmiljöfrågor och medarbetarnas trivsel och säkerhet. Förutom att på ett inkluderande, aktivt sätt följa och följa upp NCC:s säkerhetsrutiner har arbetsplatsen utvecklat fler säkra arbetssätt som spridits på företaget. T ex vid besök, att hjullastarna stannar upp och besöken går åt samma håll vid rundturen och har ögon- och radiokontakt med förarna. Parkerade bilar står med fören utåt så att personalen snabbt kan ta sig från platsen vid ett eventuellt nödläge där evakuering krävs osv."


Skottorpsskolans produktionsteam

Skanska

Motivering till nomineringen:

"Teamet har tack vare ett stort arbetsmiljöengagemang från dag 1 lyckats genomföra projektet Skottorpsskolan utan en enda arbetsplatsolycka (381 byggdagar). Skanska har tillsammans med beställaren och verksamheten haft en öppen och transparant dialog genom hela projektet. Det sattes tidigt upp ett gemensamt säkerhetsmål ”Vi och tredje man känner trygghet i och omkring vårt arbetsområde” som man arbetat utifrån genom hela projektet. Slutresultatet är en mycket nöjdkund och ett projekt som Regionen är mycket stolta över. "


Projektteam Sergelgatan

Vasakronan Fastigheter

Motivering till nomineringen:

"De arbetar aktivt med att hålla ner och motverka arbetsmiljö olyckor. Projektet sköts bra m.a.p. arbetsmiljö och arbetssäkerhet är en stor prioriteringspunkt för platsledningen och de har en kunskap och ett engagemang i ett av innerstadens mer komplicerade projekt. De hanterar tuffa beslut i byggprojekt Sergelgatan och Hötorgshusen, präglat av Asbest, Covid-19, svåra logistiska lösningar samt sitt engagemang gällande säkerhet och arbetsmiljö. De arbetar för en god arbetsmiljö och att alla skall komma hem till sina familjer efter arbetsdagen. Ett stort och komplext ombyggnadsprojekt på 43000 kvm och hittills inga allvarliga olyckor. Produktionsledningen satsar och engagerar sig den där lilla biten extra för att vara ett föredömligt bygge när det kommer till säkerhet och god arbetsmiljö. De har även haft en lyhördhet under covid-pandemin, med allt från att iordningställa test-zoner för PCR-tester av samtl. 350 yrkesarbetare på arbetsplatsen, till att bevaka sanitet på arbetsplatsen. "


Projekt Boo gård skola

NCC

Motivering till nomineringen:

"Projektet Boo gård skola har arbetat med att skapa ett stort engagemang i arbetsmiljöarbete hos så väl tjänstemän som yrkesmedarbetare. Detta har gjort genom en rad olika initiativ men i grunden är det ledarskapet som lett till denna förändring. Förutom att bygga upp ett stort engagemang i arbetsmiljöfrågorna så har man utvecklat och förfinat arbetssätt med arbetsberedningar, mm"


Avdelning 5230 Tomelilla

One Nordic

Motivering till nomineringen:

"Teamet har påvisat en radikal utveckling inom sitt säkerhets och miljö arbete och har gjort det på ett sätt där man har kunna engagera samtliga medarbetare i resan mot att bli bäst inom branschen. De har implementerat en ny metodik inom avdelningen med att ta in beteende baserat säkerhet, de har ökat deras avvikelserapportering samt etablerat en fin återkopplingsmodell. De har ett nära samarbete med deras lokala skyddsombud samt underentreprenör som gör att arbetsflödet blir utfört som en stark gemensam organisation. De har brutit ner barriären mellan ledningen och fältpersonalen vilket har medfört till en väldig öppen, transparent och platt organisation som driver frågorna tillsammans. "


Teamet för om- och tillbyggnationen av Ribbyskolan Tornberget

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge och Byggdialog

Motivering till nomineringen:

"Teamet tar arbetsmiljöarbetet på extra stort allvar och arbetar aktivt med att hålla frågan ständigt aktuell. Teamet har lyft arbetsmiljöarbetet på ett inkluderande sätt som nått ut till all produktionspersonal och gör verklig skillnad i det dagliga arbetet. Samverkansprojektet jobbar väldigt gränsöverskridande där alla hjälps åt med gemensamma mål i allt, även arbetsmiljö. Efter att en säkerhetsworkshop hölls på arbetsplatsen har begreppet ”Inga genvägar” en speciell betydelse för alla där. Arbetsmiljöarbetet följs upp löpande och projektet hjälper även till att involvera Tornbergets all personal i denna viktiga fråga, att föra vidare ökad kunskap och medvetenhet i andra projekt.”


Lyckeskolans Produktionsteam

Skanska

Motivering till nomineringen:

"Produktionsteamet har arbetat med tidigplanering av arbetsmiljön på ett mycket lyckat sätt där man tidigt hade planeringsmöten tillsammans med skyddsombud, lagbas och Hälsa & Säkerhetsledare där man satte upp en målbild hur man ville genomföra projektet för att skapa en god arbetsmiljö under produktionen. Bland annat gjorde man studiebesök i tidigt skede på Sundstagymnasiet i Karlstad och har under hela produktionstiden arbetat med observationer och haft planerade och genomfört riskinventeringsmöten på ett nytt sätt. Slutresultatet har blivit en projekt där alla har trivts, arbetsmiljön har varit toppklass och projektet är en förebild i distrikt S Älvsborg och Regionen."


Korsvägen Projektet Västlänken i Göteborg WLC

Motivering till nomineringen:

"För sina bra lösningar för såväl nödläge som skyltade avstängningar".


Arbetsmiljörådgivarna på Byggföretagen

Byggföretagen

Motivering till nomineringen:

"Jag har flera gånger fått stöd inom arbetsmiljöfrågor när vi vänt oss till dom för att hitta best practice lösningar inom Montage, samt för att lotsat lotsa våra UE för arbetsmiljörådgivning till Byggföretagen då de saknat egna resurser. Byggföretagen har inom regionerna anställda arbetsmiljörådgivare för att stödja företagen inom arbetsmiljöfrågor. De är främst till för mindre arbetsgivare men fungerar som samordnande funktion inom regioner där de anordnar nätverksträffar för arbetsgivare inom förebyggande arbete så som riskbruk, vibrationer och kvartsdamm.

Strängbetong har tidigare medverkat inom nätverksträffar för att prata kring montage relaterade frågor och branschförbättringar. Arbetsmiljörådgivarna är ett sätt som fler branscher kan ta efter och dra lärdom av. Jag är övertygad om att denna typ av förebyggande arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna med nätverksbyggande och samverkan mellan företagen i form av praktiskt stöd och bollplank skapar förbättringar inom byggbranschen."


Arbetsmiljöorganisation Olskrokens Planskildhet

PEAB och Infra Nord

Motivering till nomineringen:

"Olskrokens Planskildhet är som det låter att bygga om Olskrokens bangård med broar för att kunna planskilja de olika järnvägslinjerna som knyter an i detta området. Här möts Norge Vänerbanan, Bohusbanan, Hamnbanan, Västra Stambanan, godståg från Västkustbanan och Kust till kust banan samt Sävenäs Rangerbangård. Vi har även spårvägen och E20 som löper parallellt med vårt arbetsområde. PEAB är entreprenör och i ett tidigt stadie tog de kontakt med Infra Nord för att kunna säkra upp och få kunskap om järnvägens komplexitet. Det är ett samarbete som jag vill lyfta. Inom arbetsmiljö arbetar vi som ett team. Här följer flera exempel vad detta samarbete har lett till:

- Coronasäkring under genereringen i samband med genereringen som var väldigt tidspressat och innebar att ett stort antal personer var involverade i arbetet.

- Riktade ronder (analys av vad vi får in i form av OTR och forms)

- Arbetsplatskontroller (APK)

- Säkerhetsråd i projektet

- Samverkan i arbetsmiljöarbetet

- Vibrationer med riktade ronder "


Läs mer om > Håll Nollans arbetsmiljöpris