2017

Håll Nollan grundades av Akademiska Hus, Assemblin, Bravida, Byggföretagen, Byggherrarna, Jernhusen, Locum, NCC, Peab, Skanska, Trafikverket, Vasakronan och Veidekke och lanserades 2017 på Årets bygge. I april samma år skickades det första medlemsbrevet ut till de organisationer som då var medlemmar. Under året hölls även Håll Nollans första egna event och arbetet med att ta fram de första arbetsmiljöstandarderna och guiderna startades upp och Ulrika Dolietis, Håll Nollans vd, deltog vid Trafikverkets Stand down – det som ligger till grund för Håll Nollans säkerhetspush.

2018

Under 2018 lanseras första versionen av hallnollan.se och Håll Nollan börjar skapa närvaro i sociala medier genom att starta upp LinkedIn och Facebook-konton. Ulrika deltar på en andra Stand down med Trafikverket, den första riktiga föreningsstämman arrangeras och i samband med den hålls en inspirerande föreläsning med Boliden, Ellevio och KTH. Under året hålls totalt sju seminarium med olika teman.

2019

I mars delas Håll Nollans arbetsmiljöpris ut för första gången under Årets Bygge. Vinnaren av arbetsmiljöpriset 2019 var teamet bakom Roslagsbanans utbyggnad. I april lanseras Håll Nollans första arbetsmiljöstandarder: lyft, schakt, arbete på höjd, riskbedömning av arbetsmoment, säkerhetsintroduktion och personlig skyddsutrustning, till vissa av dessa publicerades även arbetsmiljöguider. Under samma period lanserades även ”Gemensamma arbetssätt för Byggherrar”. Under 2019 genomförs även Håll Nollans första medlemsenkät, Ulrika deltar på en tredje Stand down med Trafikverket och i samband med föreningsstämman i oktober hålls en säkerhetskulturutbildning för personer i ledande befattningar och totalt under året arrangeras sju olika seminarier. Dessutom genomförs utbildningen ”Före Bygga – byggherrens roll för en säker arbetsmiljö” för första gången.

2020

Arbetsmiljöguide för formkonstruktioner lanseras och får presenteras under ”Brobyggardagen” för cirka 300 deltagare. Arbetsmiljöpriset delas ut för andra gången och tilldelas team Ångström. Tio seminarier och webbinarier genomförs under året och arbetet med att ta fram en färdplan för Håll Nollans arbete startas upp genom en workshop med styrelsen och representanter från de grundande bolagen. Färdplanearbetet pågår under året och det hålls digitala workshops med representanter från medlemsorganisationer för att få input till arbetet. I september genomförs Håll Nollans säkerhetspush, som inspirerats av Trafikverkets Stand down, för första gången. Under hösten och vintern publiceras elva olika arbetsmiljöguider, en för riskbedömning av arbetsmoment, en för arbetsmiljöindikatorer, en för säker projektering och åtta för personlig skyddsutrustning (generell, varsel, ögonskydd, hörselskydd, andningsskydd, skyddsskor, skyddshjälm och skyddshandskar publiceras).

2021

I början av året publiceras ytterligare en arbetsmiljöguide, den här gången en guide för lossning. Håll Nollans årliga arbetsmiljöpris tilldelas Ellevios säkerhetsprogram och en första version av Håll Nollans färdplan skickas ut på remiss. Synpunkter på remissversionen av färdplanen hanteras och i maj godkänns den av styrelsen. Under året bjuds sju medlemsorganisationer som är leverantörer in till att hålla egna webbinarier i Håll Nollans kanaler och dessutom arrangeras åtta ytterligare föreläsningar/presentationer, varav nästan alla hålls digitalt. En ny arbetsmiljöguide ”Stödfrågor till byggherren - tidiga skeden” publiceras och säkerhetspushen genomförs för andra gången. På föreningsstämman i oktober presenteras Håll Nollans färdplan och en inspirerande föreläsning hålls av Maersk Oils tidigare vd.

2022

I början av året bjuds leverantör som är medlem i Håll Nollan in till att hålla i ett webbinarium och Håll Nollans andra medlemsenkät skickas ut till medlemsorganisationerna och genomförs under våren. I mars arrangeras den första medlemsdialogen, ett forum där representanter från medlemsorganisationerna kan mötas och prata om olika utmaningar i branschen och lyfta specifika ämnen med varandra och dela erfarenheter. I mars delas arbetsmiljöpriset ut för fjärde gången och tilldelas teamet för Långdal dammrivning. Det genomförs en enkät kring hur väl Håll Nollans arbetsmiljöstandarder och -guider implementerats i medlemsorganisationernas verksamheter och Håll Nollan följer upp på målet kring allvarliga olyckor. En arbetsmiljöguider för Bas-P publiceras tillsammans med kompletterande stödmaterial. Under våren är Håll Nollan med och utvecklar mätverktygen PQI genom att ta fram åtta kompletterande frågor som integreras med PQI för att mäta säkerhetskultur i projekt. Dessutom publiceras två presentationer som visualiserar riskhanteringen avseende arbetsmiljö genom hela projektprocessen. Under året hölls även sju föreläsningar/presentationer varav en hade tema "Psykologisk trygghet" och hölls i samband med föreningsstämman i oktober, nästan alla event under året genomfördes digitalt.

Publicerad
Senast uppdaterad